• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

KF i korthet 15 november 2020

Efter något av digital storövning vid föregående fullmäktige den 3 november, genomfördes 2020 års sista möte helt digitalt. Endast presidiet, sekretariatet och mötestekniker fanns på plats i Humlesalen, Möbeln.

KF i korthet 15 november 2020

Efter något av digital storövning vid föregående fullmäktige den 3 november, genomfördes 2020 års sista möte helt digitalt. Endast presidiet, sekretariatet och mötestekniker fanns på plats i Humlesalen, Möbeln.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Ätbara parker. Alexander Karlsson (V) fick kommunfullmäktige att bifalla en motion om ätbara parker. Med sin motion vill han att minst en ätbar park anläggs i kommunen. Där ska allmänheten ha möjlighet att odla. Han vill även att fruktträd och bärbuskar ska prioriteras vid nyplantering på de parkytor och torg som kommunen eller kommunala bolag råder över. Både motionären och förslaget till bifall konstaterar att ätbara parker är helt i linje med kommunens vision om att vara en grön och harmonisk oas. Parkförslaget ska rymmas inom de ekonomiska ramarna för parker, torg och grönytor. När kommunfullmäktiges ordförande Anna Ahlin klubbade bifallsbeslutet hördes hon i en kommentar längta till sommaren.

Ingen drogmätning. Jonhas Åker (SD) fick nej av fullmäktige vid behandlingen av hans motion om att mäta drogförekomst i kommunens avloppsnät. Hans avsikt var att regelbundna drogmätningar över tid bland annat skulle kunna bidra till drogförebyggande arbete. Motionen avslogs bland annat med motiveringen att det saknas metod för att skilja mellan lagliga och olagliga drogrester, liksom att kommunen saknar befogenhet att utreda om förhöjda halter av drogrester skulle uppmätas.

Markförsäljning. Kommunens bostadsbolag AB Tierpsbyggen köper för 6,5 miljoner kronor drygt 10 000 kvadratmeter mark av kommunen i området Libbarbo, Örbyhus. Bolaget har i sin tur fattat beslut om investering för att bygga 110 hyreslägenheter i flerbostadshus. Beräknad byggstart är hösten 2021. Detaljplan för aktuell del av centrala Örbyhus vann laga kraft i juni 2020.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 3 mars 2021 och inleds klockan 18. Sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv. Som följd av riktlinjer med hänsyn till coronasituationen tillåts för närvarande inga besökare vid fullmäktiges sammanträden. Mötena innehåller därför heller inte någon allmänhetens frågestund.