• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 1 mars 2022

Fritidsbank i Söderfors, tillitsbaserad styrning och införande av Humlepriset var några av punkterna som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Även detta kommunfullmäktigemöte genomfördes digitalt på grund av den pågående pandemin och smittspridning av Covid-19. Kommunfullmäktiges presidium utryckte dock en förhoppning om att nästa sammanträde ska kunna ske fysiskt i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med att tre frågor från allmänheten besvarades.

Den första frågan handlade om huruvida det finns kommunala satsningar på kultur och fritid på andra orter än i Tierp – och vilka i kommunfullmäktige som i så fall driver dessa frågor.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) sa i sitt svar att en sådan satsning redan pågår idag.

– Det främsta stödet går till föreningslivet som till största del bär rörelse- och idrottsaktiviteter runt om i Tierps kommun. Det sker via aktivitetsstödet som framförallt är riktat mot barn- och ungdomsverksamhet och är lika oavsett var i kommunen aktiviteterna sker, sa Sara Sjödal (C).

Frågeställaren lämnade också ett förslag om att inrätta en fritidsbank i Söderfors, likt den som finns i Tierp.

– Det är ett gott initiativ som vi kan ta med oss. Fritidsbanken är bra för barn och ungdomar som vill prova saker utan att köpa på sig utrustning, sa vikarierande oppositionsråd Jonas Nyberg (S) i sitt svar på frågan och påpekade även att hans parti vill se konstfrusen is igen i Söderfors.

Den andra och tredje frågan från allmänheten rörde kollektivtrafik i Tierps kommun.

Revisionen berättade att den ska granska kommunens styrmodell – efterlevs den eller inte? Bland annat efterlyser revisionen en tydlig definition av den så kallade tillitsbaserade styrning som Tierps kommun använder. Revisionen tittar på politikens roll i styrningen.

En fråga om sommarjobb ställd av Jonas Nyberg (S) besvarades av Sara Sjödal (C) under fullmäktigemötet.

Under pandemin har kommunens möjligheter att erbjuda feriearbete varit begränsade. Mot den bakgrunden ställdes frågan om vad kommunen nu gör för att ge fler platser till ungdomar. Svaret blev att kommunen och dess bolag i år ska erbjuda fler platser än under föregående år – med hänsyn till var vi befinner oss i pandemin.

Nya riktlinjer för ekonomisk styrning, exploateringsredovisning och investeringar klubbades, liksom nya reglementen för rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.

En revidering av Plan- och bygglovstaxan beslutades, liksom ett antal val och entlediganden samt fortsatta åtgärder för att mildra pandemins effekter på det lokala näringslivet.

Införandet av Humlepriset – ett pris i Pekens anda beslutades av kommunfullmäktige tillsammans med riktlinjer för hur priset ska delas ut.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 5 april 2022 klockan 18:00. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv. Kommunfullmäktiges presidium planerar för att sammanträdet ska kunna genomföras i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Detta dock beroende av läget i den pågående pandemin.