Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lotterier

För att få anordna lotterier krävs enligt Spellagen (2018:1138), med några få undantag, en registrering hos kommunen eller en licens hos Spelinspektionen. Kommunens registrering innefattar endast ideella föreningar och registrerade trossamfund med det primära syftet att bidra till allmännyttiga ändamål i landet. Övrig tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vad är ett lotteri?

Enligt spelinspektionens definition av ett lotteri ska slumpen avgöra om deltagaren vinner eller inte. Vadhållning på sportevenemang, bingospel, digitala lotter och traditionella papperslotter är exempel på lotterier. Lotterier kan indelas i två huvudkategorier; förhandsdragna och efterhandsdragna lotterier. Vid förhandsdragning är vinstnumren dragna på förhand innan lotteriförsäljningens start, lottköparen kan direkt vid köptillfället avläsa om det är vinst på lotten. Efterhandsdragning innebär att lottköparen köper sin lott och att vinstdragning sedan sker när försäljningsperioden är över

Vilka kan ansöka om registrering hos kommunen?

Endast ideella föreningar och registrerade trossamfund kan ansöka om att registrera lotterier hos kommunen, så kallade registreringslotterier. Det krävs att den ideella föreningen/trossamfundet är en svensk juridisk person samt att det primära syftet, enligt stadgarna, är att bidra till allmännyttiga ändamål i landet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier för att kunna beviljas registrering. Det finns även mer specifika kriterier som behöver uppfyllas för att anordna kommunala registreringslotterier, uppfylls inte alla dessa behöver lotteriet godkännas via Spelinspektionen. Mer information finns i plusboxen "Kriterier för kommunala registreringslotterier (endast ideella föreningar och registrerade trossamfund)".

En del lotterier kräver ingen registrering eller licens

Vissa lotterier kräver varken registrering hos kommunen eller en licens hos Spelinspektionen, här innefattas lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats eller som sker under privata former med låga belopp. I plusboxarna nedan kan ni läsa kriterierna som behöver uppfyllas för att en ideell förening eller en övrig arrangör ska få anordna lotterier utan licens eller registrering. Uppfylls inte kriterierna för att anordna ett lotteri utan registrering är nästa steg att kontrollera om kriterierna för att registrera lotterier hos kommunen uppfylls. Uppfylls inte heller dessa kriterier behöver Spelinspektionen kontaktas.

(Endast ideella föreningar och registrerade trossamfund)

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att få registrera ett lotteri hos kommunen. Uppfylls inte alla kriterier behöver licens sökas hos spelinspektionen
Prisbasbelopp för 2024 är 58 500 kronor.

 • Värdet av en kontantvinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet av varuvinster får vara högre.
 • Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.
 • Den totala omsättningen i föreningens samtliga lotterier som anordnas under den beviljade treårsperioden får inte överstiga 20 prisbasbelopp.
 • Lotterier får endast tillhandahållas inom den kommun där tillstånd söks.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av kommunen.

Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier görs via Ansökan om registrering Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid ansökan ska stadgar, protokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och den ekonomiska redovisningen bifogas. En lotteriansvarig ska även ha utsetts och dokumentation (exempelvis styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll) som styrker detta ska bifogas vid ansökan.

Vid godkänd registrering tas en registreringsavgift på 300 kr ut. En godkänd registrering gäller under en treårsperiod.

Blanketterna skickas med e-post till medborgarservice@tierp.se, eller med vanlig post:
Medborgarservice, Tierps kommun
815 80 Tierp

Förslutna lotter som används i lotterier ska vara av godkänd typ. Det är Spelinspektionen som utfärdar typgodkännande. För efterhandsdragna "öppna" lotter har Spelinspektionen säkerhetskrav om vinstvärdet överstiger 600 kronor. Lotterna bör vara numrerade löpande i åtskilda serier eller i en följd för hela lotteriet. Detta gäller inte symbollotter, motionsbingobrickor eller tombolalotter med vinst- och nitlotter. Numren bör utgöra underlag för dragning. Mer information och förteckning över typgodkända lotter finns på spelinspektionen hemsida, se länk i högra menyn.

Föreningen ska alltid i god tid ta kontakt med den lotterikontrollant som kommunen utsett för samråd, detta ska göras innan ett lotteri startas. Efter genomgång av planerat lotteri ska kontrollanten ge igångsättningstillstånd. Detta gäller speciellt vid registrering enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen då det också är kontrollanten som godkänner försäljningstiden, det vill säga under vilka perioder föreningen får sälja lotter.

Utsedd lotterikontrollant skall närvara vid vinstdragning. Samtliga osålda lotter ska redovisas Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster. till kontrollanten.

En förening som registrerat sig eller fått tillstånd för lottförsäljning måste betala en registreringsavgift. Registreringsavgiften är fastställd av kommunen. Kommunen skickar tillståndet eller beslutet om registreringen samt fa

ktura för avgiften. Föreningen ska också betala arvode till kontrollanten, arvodet är 3% av insatsbeloppet.

Registrering enligt spellagen kostar 300 kronor.

Vinst i svenskt lotteri är inte skattepliktigt. Den som vinner i ett lotteri behöver alltså inte skatta för detta. Lagstiftaren har istället tänkt att den som anordnar ett lotteri i vissa fall ska betala skatt. Ideella föreningar omfattas dock inte av skattskyldighet och behöver vare sig skatta eller deklarera inkomster från lotteriverksamhet. Vinster och inkomster i kommunala lotterier är alltså skattefria både för anordnarna och vinsttagarna.

Kommunen utövar tillsyn över lotterier som anordnas efter registrering som beviljas av kommunen. Den som anordnar ett lotteri är skyldig att lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som kommunen behöver.

Ansökan om registrering för lotterier

Vid ansökan ska följande bifogas:

 • stadgar
 • protokoll
 • verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • ekonomiska redovisningen

En lotteriansvarig ska även ha utsetts och dokumentation (exempelvis styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll) som styrker detta ska bifogas vid ansökan.

Information och blanketter