Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Frågor och svar om lotterier

Här kan du få svar på många av dina frågor.

Vad är ett egentligen ett lotteri?

Den som får tillstånd registreras enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § skall se till att lotteriet håller sig inom gällande villkor för lotteriet. Det är till exempel inte tillåtet att lämna kredit för insatserna i lotteriet. Den som förestår ett lotteri bör noga sätta sig in i vad som gäller. Gör man något som inte är tillåtet är det är ingen ursäkt att man inte kände till vad som står i lagen.

Registrering för en treårsperiod enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen

Kraven för registrering enligt 6 kap. 9 § är i huvudsak följande:

 • Lotteriet får inte bedrivas från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag.
 • Insatsernas sammanlagda belopp får uppgå till högst 20 basbelopp. Penningvinst får uppgå till högst ett basbelopp.
 • Antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska vara bestämda enligt en uppgjord plan. Sammanlagda vinster ska motsvara minst 35 procent och max 50 procent av insatsernas värde. Vinstvärdet ska tryckas på lotten eller på den plats där lotteriet bedrivs.
 • Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av kommunen.
 • Lotteriet får bedrivas endast inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam.
 • Om försäljningen sker från en lottförsäljningsautomat krävs vidare att: En vinstplan är fastställd i förväg. 2. Vinsterna har dragits i förväg inför en av kommunen godkänd kontrollant. 3. Automaten inte betalar ut någon vinst.

Ny anmälan om registrering ska göras vart tredje år.

Vad gäller vinster jämställs checkar med kontanter. Anvisningar, till exempel presentkort, bör gälla minst tre månader från den dag då vinsterna ska vara hämtade och ska förses med tydlig uppgift om giltighetstiden. Värdet på varuvinst ska inte tas upp till högre värde än gällande detaljhandelspris. Om det är fråga om konst- eller slöjdföremål eller föremål som skänkts till föreningen tas värdet upp till det pris som är satt efter värdering av kontrollant, eller opartisk sakkunnig.

Hur ansöker vi?

Ideella föreningar kan ansöka om registrering för att kunna anordna lotterier under en treårsperiod enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen. Ansökan om registrering Pdf, 314 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 314 kB)

Har föreningen omfattande lotteriverksamhet, ansökes om registrering enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen. Då kan lotterier till ett sammanlagt belopp av högst 20 basbelopp anordnas under en treårsperiod. Speciellt tillstånd behöver inte sökas för varje lotteri som anordnas, kontrollant ska kontaktas innan lotteriet startas. Föreningen ska en gång per år samt vi registreringens utgång redovisa de lotterier som anordnats under aktuell period.

Om kommunen registrerar lotteriverksamhet enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen, utses alltid en lotterikontrollant. Kontrollanten utövar den omedelbara kontrollen över lotteriet och ser till att föreningen redovisar resultatet av lotteriet på ett korrekt sätt. Kontrollanten har rätt till arvode för sitt arbete vilket är fastställt till tre procent av lotteriets beräknade omslutning. Kontrollanten har också rätt till ersättning för resor som företas för kontroll. Föreningen är skyldiga att betala kontrollantens arvode och reseersättning. Kommunen utser kontrollanten och fastställer arvodet. De kontrollanter som kommunen använder sig av ska ha den kunskap och de erfarenheter som behövs för uppgiften. Kontrollanten får inte heller vara uppenbart jävig. Föreningen kan föreslå en kontrollant. Kommunen tar då ställning till om denne är lämplig.
Mer information om lotteriföreståndarens och kontrollantens uppgifter finns att läsa på Spelinspektionens hemsida, se länk i högra menyn.

Till ansökan enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen ska bifogas:

 • Föreningens stadgar
 • Verksamhetsberättelse och räkenskaper. Vid första ansökan för de två senast föregående kalenderåren, härefter för det senast föregående kalenderåret.
 • Utdrag från senaste årsmöte med uppgifter om val av ordförande, vice ordförande och kassör.
 • Föreningens beslut att anordna lotterier enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § spellagen inom Tierps kommun samt uppgift om vem föreningen valt till lotteriföreståndare.
 • Blanketterna skickas till: Medborgarservice Tierps kommun 815 80 Tierp

Vad innebär lotteriregistrering?

Den som får tillstånd registreras enligt 6 kap. 9 § skall se till att lotteriet håller sig inom gällande villkor för lotteriet. Det är till exempel inte tillåtet att lämna kredit för insatserna i lotteriet. Den som förestår ett lotteri bör noga sätta sig in i vad som gäller. Gör man något som inte är tillåtet är det är ingen ursäkt att man inte kände till vad som står i lagen.

Registrering för en treårsperiod enligt 6 kap. 9 Öppnas i nytt fönster. § spellagen

Kraven för registrering enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § är i huvudsak följande:

 • Lotteriet får inte bedrivas från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag.
 • Insatsernas sammanlagda belopp får uppgå till högst 20 basbelopp. Penningvinst får uppgå till högst ett basbelopp.
 • Antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska vara bestämda enligt en uppgjord plan. Sammanlagda vinster ska motsvara minst 35 procent och max 50 procent av insatsernas värde. Vinstvärdet ska tryckas på lotten eller på den plats där lotteriet bedrivs.
 • Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av kommunen.
 • Lotteriet får bedrivas endast inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam.
 • Om försäljningen sker från en lottförsäljningsautomat krävs vidare att: En vinstplan är fastställd i förväg. 2. Vinsterna har dragits i förväg inför en av kommunen godkänd kontrollant. 3. Automaten inte betalar ut någon vinst.

Ny anmälan om registrering ska göras vart tredje år.

Vad gäller vinster jämställs checkar med kontanter. Anvisningar, till exempel presentkort, bör gälla minst tre månader från den dag då vinsterna ska vara hämtade och ska förses med tydlig uppgift om giltighetstiden. Värdet på varuvinst ska inte tas upp till högre värde än gällande detaljhandelspris. Om det är fråga om konst- eller slöjdföremål eller föremål som skänkts till föreningen tas värdet upp till det pris som är satt efter värdering av kontrollant, eller opartisk sakkunnig.

Vilka lotter får användas?

Förslutna lotter som används i lotterier ska vara av godkänd typ. Det är Spelinspektionen som utfärdar typgodkännande. För efterhandsdragna "öppna" lotter har Spelinspektionen säkerhetskrav om vinstvärdet överstiger 600 kronor. Lotterna bör vara numrerade löpande i åtskilda serier eller i en följd för hela lotteriet. Detta gäller inte symbollotter, motionsbingobrickor eller tombolalotter med vinst- och nitlotter. Numren bör utgöra underlag för dragning. Mer information och förteckning över typgodkända lotter finns på spelinspektionen hemsida, se länk i högra menyn.

Hur genomför man ett lotteri?

Föreningen ska alltid i god tid ta kontakt med sin kontrollant för samråd innan ett lotteri startas. Efter genomgång av planerat lotteri ska kontrollanten ge igångsättningstillstånd. Detta gäller speciellt vid registrering enligt 6 kap. Öppnas i nytt fönster. 9 § då det också är kontrollanten som godkänner försäljningstiden, det vill säga under vilka perioder föreningen ska sälja lotter.

Dragningar ska förrättas av kontrollanten. Samtliga osålda lotter ska redovisas till kontrollanten.

Vad kostar det att registrera sig?

En förening som registrerat sig eller fått tillstånd för lottförsäljning måste betala en registreringsavgift. Registreringsavgiften fastställs av kommunen. Kommunen skickar tillståndet eller beslutet om registreringen samt faktura för avgiften. Föreningen ska också betala arvode till kontrollanten.

Avgifter

Registrering enligt 6 kap Öppnas i nytt fönster.. 9 §: 300:-

Är inkomster från lotterier skattepliktiga?

Vinst i svenskt lotteri är inte skattepliktigt. Den som vinner i ett lotteri behöver alltså inte skatta för detta. Lagstiftaren har istället tänkt att den som anordnar ett lotteri i vissa fall ska betala skatt. Ideella föreningar omfattas dock inte av skattskyldighet och behöver vare sig skatta eller deklarera inkomster från lotteriverksamhet. Vinster och inkomster i kommunala lotterier är alltså skattefria både för anordnarna och vinsttagarna.

Hur sker den kommunala tillsynen?

Kommunen utövar tillsyn över lotterier som anordnas efter registrering som beviljas av kommunen. Den som anordnar ett lotteri är skyldig att lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som kommunen behöver. Kommunen får meddela förelägganden och förbud. Förelägganden får förenas med vite.

Vad kan hända om man bryter mot lagar och föreskrifter?

Om tillståndshavare inte följer bestämmelserna i spellagen, villkor i tillståndet eller efterkommer föreläggande som kommunen meddelat kan kommunen meddela varning eller återkalla tillståndet. Detsamma gäller om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller har ändrats. Så kan till exempel vara fallet om en ideell idrottsförening övergår till ett aktiebolag. Innan kommunen meddelar varning eller återkallelse försöker kommunen när det är möjligt att nå rättelse på frivillig väg.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen anordnar ett lotteri gör sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse. Detsamma gäller den som i förvärvssyfte främjar ett sådant lotteri. I sådana fall hanteras frågan av ordningsmakten, det vill säga polis, åklagare och allmän domstol.