Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Beroendemottagning Gula Villan

Om du eller någon i din närhet är beroende av alkohol, droger och/eller spel om pengar, så kan du få stöd av mottagningen Gula Villan i Tierp. Verksamheten drivs i samverkan med Uppsala läns landstings beroendeteam.

Vi kan hjälpa och stötta på olika sätt

Hjälp med mediciner och provtagning? Eller har du frågor kring alkohol, narkotika och läkemedel? Vid Gula Villan arbetar beroendesköterskor måndag, tisdag, torsdag och fredag. Beroendeläkare finns på plats tisdagar udda veckor. Både beroendesjuksköterskor och läkare tar emot tidsbokade besök och även obokade besök i mån av tid.

Råd och stöd - kort intervention

Behöver du som beroende eller anhörig stöd i din situation? Gula Villans beroendeterapeuter erbjuder samtal enskilt eller i grupp, parsamtal mellan den som är beroende och anhörig samt stöd till barn som lever i en miljö där någon förälder har för hög alkohol-, narkotika-, eller läkemedelskonsumtion. Stöd erbjuds dag som kvällstid. Vid behov genomförs även hembesök. I vår råd och stöd-verksamhet ingår screening av beroendet och 5 samtal. Du kan besöka oss anonymt.

Om du vill ha fler samtal kan du få hjälp att ansöka om ett biståndsbeslut via socialtjänsten. All kontakt är kostnadsfri.

Beroendemottagning Gula Villan
Besöksadress: Grevegatan 17, Tierp
Telefon: 0293-21 80 16
Telefon växel: 0293-21 80 00
Öppettider: helgfria vardagar 08.00–16.00 eller efter överenskommelse. 

Enhetschef: Linda Isaksson Vestberg
E-post: linda.isakssonvestberg@tierp.se

Utrednings- och screeningsmetoder

Addiction Severity Index (ASI)

ASI är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. Instrumentet innehåller frågor på sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Dessutom finns ett antal bakgrundsfrågor. Frågorna inom respektive livsområde gäller tidigare i livet och den senaste 30-dagarsperioden. Ett mindre antal frågor går sex månader respektive tre år tillbaka i tiden.

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Syftet med AUDIT är att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal snabbt och enkelt ska kunna identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för självskattning av klienten eller som underlag för en strukturerad intervju. Det kan användas i samband med tagning av anamnes, allmän hälsoundersökning eller liknande.

Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT)

DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med drogrelaterade problem. Används för att identifiera personer som har drogrelaterade problem. DUDIT är ett frågeformulär bestående av 11 frågor som syftar till att ta reda på konsumtionsmönster och drogrelaterade problem av olika slag. DUDIT kan vara av värde för att identifiera dem som har problem med drogmissbruk eller beroende och för att kunna utesluta dem som inte har sådana problem.

Behandlingsmetoder

Tolvstegsbehandling

Tolvstegsbehandling är en strukturerad behandlingsmetod som hjälper klienten att arbeta med att få insikt i sitt beroende och om möjligheter till förändring, genom att ta emot stöd, inventera egna hinder och bearbeta dessa. Den inkluderar också bearbetning av skam- och skuldproblematik och identitet som hindrar tillfrisknande. Behandlingen sker vanligtvis i grupp, men kan också ges individuellt.

Tolvstegsbehandling på Gula villan är en terapeutisk tillämpning av Minesotamodellen, som används inom AA-rörelsen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar till att underlätta för personer att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden, samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana. När KBT används inom missbruks- och beroendevård ingår vanligtvis återfallspreventiva inslag med fokus på missbruket eller beroendet.

Tillsammans med behandlaren formulerar klienten eller patienten mål för vad han eller hon vill uppnå med behandlingen och arbetar sedan enligt en fastlagd struktur för att nå dessa mål. Man använder sig av metoder såsom kartläggning av tankar, känslor, reaktioner och beteenden samt exponering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Community Reinforcement Approach (CRA)

CRA är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

CRA innehåller flera tekniker och procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. De huvudsakliga strategierna är självkontrollträning, problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning, särskilt ”tacka-nej-färdigheter”, samt återfallsprevention.

Återfallsprevention

Syftet med återfallsprevention är att stärka individer som efter en längre tid av nykterhet/drogfrihet är i riskzon att hamna i ett återfall eller har tagit ett återfall. Målet med återfallsprevention är att utöka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och därmed kunna hantera eller undvika dessa risksituationer.

Klienten kommer att erbjudas verktyg (stoppkort, krisplan m.m.) som ska stärka klienten att undvika ett återfall till de gamla beteendena. Återfallsprevention innefattar 8 sessioner på 8 veckor som kan både användas enskilt, grupp eller par. För behandlingen ska ge en lyckad effekt krävs det att klienten är aktiv under sessionerna och jobbar med de hemuppgifterna hen blir tilldelad.

Nätverksarbete

För att stärka dina möjligheter att lyckas kan vi finnas med för att rådgöra och

stödja dig i kontakten med praktikanordnare, arbetsgivare eller skolpersonal.
Vi hjälper dig även i kontakt med andra verksamheter och myndigheter för
frågor, stöd och hjälp.

Stöd till anhöriga och närstående

Är du anhörig till någon med missbruk/beroende? Som anhörig till en person med riskbruks-, missbruks-, beroendeproblematik kan man själv behöva stöd och hjälp. Till oss kan du vända dig för att få råd och stöd i frågor som rör beroende.

Om du vill ha fler samtal kan du få hjälp att ansöka om ett biståndsbeslut via socialtjänsten. All kontakt är kostnadsfri.

Kunskapscentra kring alkohol, narkotika och läkemedel

Gula Villan tillhandahåller en personalgrupp med hög och varierande kompetens både i behandlande och förebyggande arbete. Vi sprider vår kompetens genom:

  • egna anordnade föreläsningar
  • gästföreläsningar
  • kollegial handledning i motiverande samtal
  • rådgivning
  • handledning i förebyggande arbete eller beroendefrågor
  • fältaruppdrag och intensivstöd

Vi hjälper gärna till med att lägga upp förebyggande program.