Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansökan om insatser enligt lag om stöd och service, LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av insatser som ger dig det stöd du behöver. Det kan vara rådgivning, hjälpmedel och/eller att få hjälp att komma ut bland andra människor.

Ansökan om insatser enligt LSS avser

 • bostad med särskild service
 • daglig verksamhet
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • korttidsvistelse
 • kontaktperson
 • korttidstillsyn för barn över 12 år
 • avlösarservice
 • familjehem
 • råd och stöd

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS. För varje insats du söker gör LSS-handläggaren en individuell prövning av just det behovet.

 

Vilka är insatserna, enligt LSS?

Råd och personligt stöd
För rådgivning och personligt stöd svarar landstingets habilitering. Här finns bland annat kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped och arbetsterapeut. Det finns olika team med specialkompetens för barn, ungdomar och vuxna. Råd och stöd är Landstingets ansvar.

Personlig assistans
Personer under 65 år med stora funktionsnedsättningar kan ansöka om personlig assistans. Om den enskilde själv inte kan uppfylla de grundläggande behov som är: hjälp med personlig hygien, behov av hjälp med måltider (vid själva intagandet av föda), behov av hjälp med på- avklädande, behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade eller behov av hjälp med att kommunicera med andra. Dessa kriterier ligger till grund för bedömning av personlig assistans.

Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet, förskola samt skola beviljas normalt inte.

Om behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka skall ansökan göras hos Försäkringskassan, det är då en ansökan enligt och enligt 51 kap. socialförsäkringsbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsagarservice
Ledsagning är till för den som behöver hjälp med att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att kunna delta i samhällslivet. Denna insats gäller normalt inte enskild som bor på gruppbostad eller korttidsvistelse.

Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd och fungerar som en vän. Kontaktperson är ett icke professionellt stöd och det finns inget krav på formell yrkeskompetens. En viktigt uppgift för kontaktpersonen skall bland annat vara att bryta den funktionshindrades isolering.

Avlösarservice i hemmet
Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få avlösning genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade. Avlösning kan ges regelbundet eller som insats vid akuta uppkomna behov.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den funktionshindrade ska få miljöombyte och rekreation samt ge anhöriga möjlighet att få avlastning. Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet.
Korttidsvistelse kan beviljas som regelbunden insats eller som insats vid akuta uppkomna behov. Denna insats kan beviljas barn, ungdom och vuxna.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn kan beviljas barn och ungdom över 12 år och täcker tid före och efter skolans slut samt lov. Tillsynen måste kunna erbjudas på ett sätt som tryggar föräldrarnas möjligheter att delta i arbetslivet. Tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar är familjehem den insats som i första hand skall prövas. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Det ska ställas minst lika stora krav på det familjehem där barn placeras som en insats enligt denna lag som det ställs av Socialtjänsten i fråga av andra familjehem.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär en bostad där det ofta är fråga om att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.

Bostad med särskild service (elevhem) kan beviljas utifrån barnets eller ungdomens skolsituation eller av omfattande omvårdnadsbehov.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
I en bostad med särskild service kan man få anpassat stöd. En gruppbostad består av flera lägenheter med gemensamma utrymmen. Personal finns tillgänglig för att ge de boende det stöd de behöver. Insatsen prövas individuellt. I bostad med särskild service (gruppbostad) ingår omvårdnad, fritid och kultur som en del av insatsen. Den enskilde kan inte kräva att få flytta in i ett namngivet gruppboende.
Annan särskild anpassad bostad är ofta en fullvärdig lägenhet i det normala bostadsbeståndet. Behövligt stöd och service, det vill säga, ledsagarservice, hjälp i hemmet och personlig assistans, ges inom ramen för SoL, LSS och assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Daglig verksamhet
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Hänsyn skall tas till den enskildes önskemål om inriktning på verksamheten.

Hur ansöker jag om stöd och service enligt LSS?

För att ansöka om en stödinsats kontaktar du en LSS-handläggare eller använder ansökningsblanketten.

 • För barn under 15 år ansöker vårdnadshavare om stöd enligt LSS.
 • Ungdomar som är mellan 15 och 17 år som förstår innehållet i ansökan kan själva ansöka om stödet, i annat fall vilar ansvaret på vårdnadshavare.
 • Den som fyllt 18 år får själv ansöka om han eller hon förstår vad det innebär, i annat fall kan överförmyndare, gode man eller förvaltare ansöka om stöd eller service.

Insatserna enligt LSS skall erbjudas den enskilde endast om han begär det. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt till LSS-handläggare. Din ansökan prövas och utreds av en handläggare. När utredningen är klar fattar handläggaren beslut.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen. Det är

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • De som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande och ger betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen.

Personer som tillhör LSS personkrets har inte automatiskt rätt till insatserna i LSS. Först måste det konstateras att den enskilde är i behov av insatsen och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Hur överklagar jag ett beslut?

Du har rätt att överklaga ett beslut som gått dig emot. Beslutet får endast överklagas av den det berör. Beslutet överklagas skriftligt. Det ska stå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. Handläggaren har skyldighet att hjälpa dig att överklaga.

Överklagan ska ha kommit in till handläggaren inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Ett förvaltningsbeslut överklagas hos förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten). Du ska alltid få information om dina möjligheter att överklaga de beslut som går dig emot.