Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under både korta och längre perioder. Hemmen erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Det handlar dels om barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar och dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar.

Det är viktigt att barnen får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid. Vi behöver både familjehem och kontaktfamiljer som bor i kommunen och på andra orter i Sverige.

Familjehem

Vi söker familjer som är beredda på att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och med hjälp av struktur och stabilitet ge den vård och omsorg som behövs. Vid placering ersätter vi familjen med arvode och omkostnader enligt fastställda riktlinjer.

Vi gör en noggrann utredning för att säkerställa att den familj vi anlitar är stabil och att alla förhållanden är välordnade. Utredningen sker genom hembesök och intervjuer av de vuxna i familjen. Vi går på djupet och frågar om allt det som har betydelse för vår utredning. Vi gör också kontroller i socialregistret, hos polisens belastnings- och misstankeregister, hos kronofogdemyndigheten och försäkringskassan samt begär referenser. Intervjun gås igenom med en utomstående utbildad tolkare vars bedömning inarbetas i vår egen bedömning.

Om vi finner att din familj är lämplig är ni en resurs som vi har tillgång till för att placera ett barn eller ungdom hos er för kortare eller längre tid. Behoven över tid ser olika ut varför det ibland kan dröja medan det ibland kan gå snabbt. När vi kontaktar er för en eventuell placering går vi igenom hur behoven ser ut och vad ni som familj kan och ska bidra med för att vi ska nå målet att ge den unge en stabil och förutsägbar tillvaro som möjliggör en god utveckling.

Arvode och omkostnader fastställs enligt gällande riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

En av våra familjehemssekreterare är familjehemmets kontaktperson som stödjer och handleder er. Beroende på situationen sätter vi in särskild handledning med andra familjehem eller enskilt.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett uppdrag där du kan hjälpa ett barn som av någon anledning behöver lite extra stöd i tillvaron. Det kan till exempel handla om att barnet behöver ett större kontaktnät. Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem, vanligtvis en eller ett par helger i månaden.

Stödfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem, för att barnet ska få möjlighet till miljöombyte eller för att barnets familj behöver avlastning. Även här brukar det handla om en eller ett par helger i månaden.

Kontaktperson

Som kontaktperson hjälper du en medmänniska att få ett större kontaktnät. Du fungerar som en kamrat och ni gör roliga saker ihop. Du kan vara kontaktperson åt ett barn eller en vuxen, med eller utan funktionsnedsättning.

Socialstyrelsens definitioner

Kontaktfamilj
Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående. Kontaktfamiljen avser bland annat att stärka barnets kontaktnät. En kontaktfamilj utses sällan till barn över 13 år.

Kontaktperson

  • (Enligt 3 kap. 6 § SoL:) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter
  • (Enligt 22 § LVU:) person som utses av socialnämnden och som den unge ska hålla regelbunden kontakt med enligt vad som anges i behandlingsplanen
  • (Enligt LSS:) person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning

Kontakt

E-post: familjehem@tierp.se