Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjerätt

Vid familjerätten i Tierps kommun kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Avtal

Efter en separation är det många saker att komma överens om rörande bar­nen. Ibland räcker det med muntliga avtal men ibland kan det vara bra med ett juridiskt bindande avtal för att tydliggöra vad man kommit överens om.

Om ni som föräldrar är överens om vårdnad eller boende eller umgänge, finns det möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal gällande detta. Familjerätten gör då en mindre utredning för att säkerställa att avtalet är till barnets bästa samt att föräldrarna är överens.

Ett avtal som godkänts är en juridisk handling och gäller som domstolsbe­slut. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs. Tingsrätten tar då ställning till om avtalet ska verkställas, det vill säga genomföras tvångvis.

Ett avtal gäller från och med att det godkänts av socialnämnden. Avtalet gäller till dess barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan. Föräldrar kan också ingå tidsbegränsade avtal, dock ej gällande vårdnad.

För att kunna upprätta ett avtal avseende vårdnad krävs att:

  • Föräldrarna gått i samarbetssamtal
  • Föräldrarna är helt överens om avtalets innehåll
  • Föräldrarna kan samarbeta kring frågor som rör barnet
  • Föräldrarna är överens om umgänget
  • De har full insikt i innebörden av avtalet, kan förstå det som ska skrivas under
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Familjerätten avgör om avtalet kan godkännas eller inte. Familjerättens beslut kan inte överklagas.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan ni själva kan gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa faderskapet/föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse. Uppfyller ni inte kraven eller det finns andra skäl till att ni inte kan bekräfta faderskap/föräldraskap via skatteverket är ni välkomna att kontakta oss på familjerätten (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er rådgivning kring juridiska frågor om vårdnad, boende och umgänge. Rådgivningen är generell och utgår från föräldrabalken.

Behöver ni som föräldrar gemensamt prata om frågor avseende vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till råd och stöd i Tierps kommun för att ansöka om samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria och frivilliga, ni behöver ansöka och båda föräldrarna behöver samtycka genom att skriva under ansökan.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att hjälpa er som separerade föräldrar att hitta former för hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för era gemensamma barn. Även om ni inte lever ihop har ni ett gemensamt ansvar för era barn.

Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta. Samtalen inleds dock oftast med varsitt enskilt samtal. Detta för att familjerätten ska kunna göra en lämplighetsprövning av om samtalen bör äga rum gemensamt.

I samarbetssamtalen är det ni själva som ska komma fram till och ansvara för de beslut som fattas kring barnet och därmed undvika tvist i domstol.

Samtalen registreras inte, de är kostnadsfria och sker under sekretess.

Familjerätten kan godkänna skriftligt avtal om vårdnad, boende och umgänge om föräldrar är överens. Avtalen är juridiskt bindande och likställt med ett domstolsbeslut.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Om det är till barnets bästa ska målet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Kan ni inte komma överens så kan man vända sig till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning som underlag för tingsrättens beslut angående vårdnad boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Om ni under den juridiska processens gång kommer överens eller vill försöka enas kan ni när som helst begära att tingsrättsprocessen avbryts.

Ytterligare stöd för familjer

Om du vill ha stöd förutom samarbetssamtal kan du vända dig till kommunens familjestödsenhet.

De erbjuder bland annat gruppverksamhet för barn och familjesamtal, enskilt eller med hela familjen. De har sekretess och för inga journaler. Kontakten med familjestödsenheten är kostnadsfri.

Obligatoriskt informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 skall en förälder som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge ha deltagit i ett informationssamtal innan domstolen tar upp detta till prövning. Samtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs.

Informationssamtalet

Utgångspunkten i informationssamtalet är att föräldrar ska delta samtidigt. Syftet är att ge föräldrarna information som kan leda till att de kommer överens och hittar en lösning som är bäst för barnet.

Att föräldrar deltar samtidigt kan förbättra förutsättningarna att träffa en överenskommelse. Enskilda samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det eller om det finns skäl för det. Föräldrar ska inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal.

Föräldrarna ska under samtalet få information om:

  • Den rättsliga regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge, vad en domstolsprocess faktiskt kan åstadkomma och hur den påverkar barnet.
  • Möjligheten till samarbetssamtal och om andra tillgängliga hjälp- och stödinsatser.
  • kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar träffar avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Efter genomfört informationssamtal ska familjerätten utfärda ett samtalsintyg till den förälder som deltagit i informationssamtal.

Adoption

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni är sammanboende eller gifta.

Informationssamtal

Familjerätten erbjuder ett samtal med grundläggande information om förutsättningarna för adoption och om adoptionsförfarandet.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Det gör du i den kommun där du är bosatt. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder.

Utredningen handlar bland annat om tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, kunskap och insikter om adopterade barns behov och din syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.
Utredningen fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din makes, makas eller partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Familjerättsenhetens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut.

Familjerätt

Besöksadress: Torggatan 4, Tierp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 09:00 - 11:30 och 12:30 - 15:00.

Telefon växel: 0293-21 80 00
E-post: familjeratten@tierp.se