Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjerätt

Vid familjerätten i Tierps kommun kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Avtal

Efter en separation är det många saker att komma överens om rörande bar­nen. Ibland räcker det med muntliga avtal men ibland kan det vara bra med ett juridiskt bindande avtal för att tydliggöra vad man kommit överens om.

Om ni som föräldrar är överens om vårdnad eller boende eller umgänge, finns det möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal gällande detta. Familjerätten gör då en mindre utredning för att säkerställa att avtalet är till barnets bästa samt att föräldrarna är överens.

Ett avtal som godkänts är en juridisk handling och gäller som domstolsbe­slut. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs. Tingsrätten tar då ställning till om avtalet ska verkställas, det vill säga genomföras tvångvis.

Ett avtal gäller från och med att det godkänts av socialnämnden. Avtalet gäller till dess barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan. Föräldrar kan också ingå tidsbegränsade avtal, dock ej gällande vårdnad.

För att kunna upprätta ett avtal avseende vårdnad krävs att:

  • Föräldrarna gått i samarbetssamtal
  • Föräldrarna är helt överens om avtalets innehåll
  • Föräldrarna kan samarbeta kring frågor som rör barnet
  • Föräldrarna är överens om umgänget
  • De har full insikt i innebörden av avtalet, kan förstå det som ska skrivas under
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Familjerätten avgör om avtalet kan godkännas eller inte. Familjerättens beslut kan inte överklagas.

Ansökan om att skriva avtal Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 218 kB)

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

I lagstiftningen om faderskap finns det kvar en skillnad mellan gifta och ogifta. När föräldrarna är ogifta måste faderskap eller föräldraskap bekräftas för att barnet ska få båda sina föräldrar registrerade. Socialnämnden har ansvar för att faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Det innebär att socialnämnden måste göra en utredning innan och kan behöva ställa frågor som parterna kan uppleva som känsliga.

Utredning före barnets födelse

Möjligheten finns att inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning innan barnets födelse. Familjerätten i Tierps kommun ansvarar för utredning där modern är folkbokförd i kommunen.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er rådgivning kring juridiska frågor om vårdnad, boende och umgänge. Rådgivningen är generell och utgår från föräldrabalken.

Behöver ni som föräldrar gemensamt prata om frågor avseende vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till råd och stöd i Tierps kommun för att ansöka om samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria och frivilliga, ni behöver ansöka och båda föräldrarna behöver samtycka genom att skriva under ansökan.

Kan ni inte komma överens så kan man vända sig till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning som underlag för tingsrättens beslut angående vårdnad boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Om ni under den juridiska processens gång kommer överens eller vill försöka enas kan ni när som helst begära att tingsrättsprocessen avbryts.

Adoption

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni är sammanboende eller gifta.

Informationssamtal

Familjerätten erbjuder ett samtal med grundläggande information om förutsättningarna för adoption och om adoptionsförfarandet.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Det gör du i den kommun där du är bosatt. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder.

Utredningen handlar bland annat om tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, kunskap och insikter om adopterade barns behov och din syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.
Utredningen fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din makes, makas eller partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Familjerättsenhetens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut.

Familjerätt

Telefontid: måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 09:00-10:00

Telefon: 0293-21 82 71
E-post: anna.nyberg@tierp.se

Besöksadress: Torggatan 4, Tierp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 09:00 - 11:30 och 12:30 - 15:00.