Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Vad gör ett begravningsombud?

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis begravningsavgiftens storlek. Ombudets uppgift är att öka inflytandet och insynen i begravningsverksamheten för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan.

Ombudet utses av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombudet deltar i församlingens sammanträden, utbildningar, budget och bokslutsarbete etc. Ombudet har förslagsrätt i församlingen och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden om begravningsverksamheten vid deras sammanträden. Ombudet yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

De kyrkliga församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. Församlingarna ansvarar även för de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Fördjupning i begravningsombudets uppgifter:

  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamhet samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
    Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
  • Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombudets uppdrag regleras av Begravningslagen (kapitel 10) och Begravningsförordningen (Se rubrik Begravningsombud).

Begravningsombud i Tierps kommun

Medborgarservice
Telefon: 0293-21 80 00
E-post: medborgarservice@tierp.se