Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när dödsboet saknar tillgångar och/eller försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet.

Om den avlidna personen var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel av de gemensamma tillgångarna när man räknar ut om dödsboanmälan kan vara aktuell.

Dödsboanmälan görs av Individ och familjeomsorgen och överlämnas till Skatteverket för registrering. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan förrättas.

Vad skall vara uppfyllt för att dödsboanmälan skall kunna göras?

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidnes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Den avlidne skall vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Tillgångarna skall vara orörda innan Individ och familjeomsorgen beslutar om dödsboanmälan kan göras.

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder så finns möjlighet att få dessa avskrivna. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.

Viktigt att tänka på vid/innan dödsboanmälan

  • Stoppa genast alla autogiron
  • Inga räkningar ska betalas
  • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar
  • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna
  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet
  • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravning- och gravstenskostnad. Ansökan görs hos Individ och familjeomsorgen

Förklaringar

  • Bouppteckning – är en förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Den skall göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av en begravningsbyrå, advokat eller jurist med att göra en bouppteckning eller göra den själv. Gå in på Skatteverkets hemsida, där finns mycket information.
  • Dödsboanmälan – är en förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.
  • Dödsbo – är den avlidne personens tillgångar och skulder.
  • Dödsbodelägare – är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravning och gravsten

Du kan söka ekonomiskt bistånd från kommunen till kostnader för begravning och gravsten om ett dödsbo helt eller delvis saknar tillgångar.

Rätten till bistånd för begravning och gravsten prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation.

Om den avlidna personen var gift eller registrerad partner ska biståndsbehovet bedömas med utgångspunkt i familjens inkomst- och förmögenhetsförhållanden, d.v.s. även efterlevande makans/makens tillgångar ska beaktas. Detta då äkta makar är underhållsskyldiga gentemot varandra och denna skyldighet går före rätten till bistånd.

Om den avlidne är ett omyndigt barn är det föräldrarnas ekonomi som prövas när ett bistånd ska avgöras.

Tillgångarna i ett dödsbo ska i första hand täcka begravningskostnaderna.

Betala inte eventuellt obetalda räkningar för till exempel hyra, el, telefon eller liknande.

Eventuella försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet kan vara en tillgång i dödsboet.

Om du blir beviljad bistånd till begravningskostnader kan det ske i olika former:

Till själva begravningen kan du som mest få ett bistånd som motsvarar 35 procent av prisbasbeloppet.

Till gravsten och inskription kan du som mest få ett bistånd som motsvarar 15 procent av prisbasbeloppet.

Observera att:

Dödsboets tillgångar på dödsdagen samt inkomster efter den dagen, alltid reducerar/minskar biståndet.

För mer information vid dödsfallet se efterlevandeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.