• 2021-09-23 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

  • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

  • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

  • 2021-05-07 - Pandemihjältar kan rädda liv och hälsa

  • 2021-04-16 - KF i korthet 7 april 2021

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Klubba KF KS

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 17 oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober bland annat om ett antal planändringar. En öppnar för utveckling av Strömsbergs bruk, en möjliggör ny användning av kvarteret Unionen (Unkan), en ger plats för en större förskola efter den tidigare i Vallskoga.

Att arbeta med och att erbjuda minoritetsspråk i förskola och äldreomsorg ställer stora krav på kompetensförsörjning. Redan i dag är det svårt att hitta personal som kan använda finska i sitt arbete. För skolan och omsorgen är utmaningen dessutom dubbel. Nödvändig personal ska både ha rätt språkkunskaper och yrkesbehörighet. Det understryker Tierps kommun i ett svar på regeringens förslag om stärkt minoritetspolitik.

Större reservat

Länsstyrelsen i Uppsala vill utvidga Båtfors naturreservat, med ett markområde på 9 hektar i Marma. Avsikten är att förstärka reservatets till ytan minsta naturtyp, som är naturskog rik på lövträd. Med större yta av denna nyckelbiotop säkras reservatets bevarandemål. Utökningen berör endast mark i Älvkarleby kommun. Tierps kommun anser att utvidgningen är bra.

Renare värme

En planändring gör det möjligt för kommunens fastighetsbolag att bygga en värmeanläggning för biobränsle vid Kyrkskolan i Kyrkbyn. Den ska värma både skolan och hyresbostäder i närområdet.

Öppnar för bruksutveckling

En ny detaljplan för Strömsbergs bruk ska möjliggöra en utveckling av bruksorten som turist- och besöksmål. Det sker genom att några fastigheter ges utökade användningsbestämmelser som centrum eller småskalig centrumverksamhet, eller utökad byggrätt. Med ändringen blir detaljplanen mer aktuell, exempelvis kring krav på marklov för att fälla träd och ta bort häckar. Och den får en tydligare uppdelning av förbud eller bestämmelser kring rivning eller förändring av byggnader. Ett annat exempel i den nya planen är att nuvarande q-märkta (starkt skydd – byggnad får inte förvanskas) fastigheter blir k-märkta (något mjukare bestämmelse – byggnads karaktär ska beaktas och kulturhistoriska värden tas till vara vid en förändring).

Större förskola

Med en ändring av detaljplanen kan den rivna Vallskoga förskola som hade två avdelningar, ersättas med ett nybygge med plats för sex avdelningar. Det anses nödvändigt för att tillgodose behovet av förskoleplatser. Ett nybygge får endast ha en våning, med åtta meter till taknock som högsta höjd. Beslutsunderlaget har prövats enligt Tierps kommuns policy för barnkonventionen. Den säger att en barnchecklista ska gås igenom vid ”beslut i ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt – direkt eller indirekt – rör eller berör barn och ungdomar”.

Tomt för vårdboende

Kvarteret Unionen längs Norra Esplanaden och intill Åskars har fått en ny detaljplan. Den gör det möjligt att använda tomten efter nedbrunna fritidsgården Unkan till bostäder, centrumverksamhet eller vårdändamål. Beslutet innebär även att den nya detaljplanen omfattar skydds- och varsamhetsbestämmelser för närliggande fastighet – som det så kallade storhuset med unika byggnadsdetaljer och stort bevarandevärde. En kulturhistorisk utredning av områdets byggnader har gjorts i samband med planarbetet.

Pekar ut hotell-tomt

Protokoll från de kommunala bolagens sammanträden redovisades för kommunstyrelsen. Av protokoll från Tierps kommunfastigheter AB, TKAB, framgår bland annat att nya förskolan Kvarnbacken beräknas vara inflyttningsklar och att en nybyggd förskola i Vallskoga kan vara klar för barn och personal hösten 2019. Vidare nämns hotell som ett möjligt alternativ för tomten och fastigheten med före detta Söderlunds Rör.

 

När protokollet är klart finns det att ta del av på sidan "Möten, handlingar och protokoll".