• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

Planerarna för den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad innebär flera åtgärder som kan påverka Siggbobäcken och grundvattnet i området. Kommunen planerar därför att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Nu kan närboende lämna sina synpunkter på åtgärderna.

I sydvästra delen av Tierp planeras den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad. Detaljplanen tillåter en utbyggnad av cirka 300 nya bostäder och en ny förskola.

Kommunen planerar att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken samt dispens från vattenskyddsföreskrifter och biotopskydd för flera åtgärder inom området.

Vattenverksamheter är verksamheter som kan påverka sjöar, vattendrag, diken eller grundvattnet. I Trädgårdsstaden planeras flera åtgärder som kan påverka Siggbobäcken.

En del av åtgärderna kan även tillfälligt påverka grundvattennivåerna i området, till exempel behöver grundvattnet temporärt sänkas när vägbron och gång- och cykelbroarna anläggs.

För närvarande genomför Tierps kommun samråd i ärendet, och berörda har möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse och inarbetas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

Åtgärderna beskrivs närmare i samrådsunderlaget. I samrådsunderlaget beskrivs även förväntad miljöpåverkan översiktligt samt vad som behöver utredas mer innan åtgärderna påbörjas.

Synpunkter eller frågor

Skriftliga synpunkter önskas senast den 31 mars 2021
Adress: Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp
E-post: medborgarservice@tierp.se
Märk brev eller e-post ”Trädgårdsstaden”