• 2018-10-19 - Dialog om Kulturhuset Möbeln, tema: praktiska frågor

  • 2018-10-17 - Nytt presidium i kommunfullmäktige

  • 2018-10-16 - Kommunfullmäktige sammanträder 16 oktober

  • 2018-10-15 - Lokalbokningen stängd 23/10 – 5/11

  • 2018-10-15 - Ny tidplan för arbetet med pendlarparkeringarna i Tierp

  • 2018-10-10 - Möt troll och guldbaggar på Sagostigen

  • 2018-10-10 - Ny grillkåta vid Kvarnbacken

  • 2018-10-09 - Planerad rivning vid Möbeln

  • 2018-10-08 - Brukarundersökning ska ge svar på hur verksamheten för funktionshindrade kan förbättras

  • 2018-10-08 - Höstmarknad i Tierp 11 oktober

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Riskträd blir till högstubbar vid Kyrkskolan

Under vecka 12 har TEMAB:s gata- och parkavdelning fällt riskträd vid Kyrskolan i Kyrkbyn. Bland annat rör det sig om almar som dött i almsjukan och som riskerat att falla över skolgården. Istället för att ta ner träden helt, kapades stammarna högre upp för att kunna stå kvar som högstubbar, som en naturvårdsåtgärd. Träden stod i Gallbäcksravinen bakom skolgården.

Gallbäcksravinen hyser höga naturvärden och ger karaktär till det annars flacka landskapet. Det finns olika arter av ädellövträd, ett rikt fågelliv och flera rödlistade djur- och växtarter. Då även almarna hör till ädellövträden är det extra viktigt att ta vara på såväl levande som döda träd. De är nämligen viktiga boträd för många vedlevande insektsarter, som i sin tur utgör föda för fåglarna. Därför valde kommunen att göra högstubbar av träden för att i största möjliga mån värna om bäckravinens naturvärden, samtidigt som träden blir säkrare att vistas kring.

Det är även viktigt för barnen att ha nära till naturen, så att de får en bra relation till den i resten av livet. Nu har barnen möjlighet att se hur högstubbarna sakta täcks av mossor och lavar, och hur hackspettarna skapar bohålor, direkt från skolgården. Det skapar förutsättningar för en ökad förståelse för hur ekosystem fungerar, och varför biologisk mångfald är viktigt.

Tierps kommun styrs av en naturvårdspolicy, som beskriver hur kommunen ska jobba med naturvård. I den står det att det ska finnas god tillgång till rik och varierad natur, med fokus på friluftsliv och biologisk mångfald. Den belyser även vikten av information och utbildning kring naturvård och ska genomsyra allt arbete i kommunen.