• 2021-03-02 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

 • 2021-03-02 - TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

 • 2021-02-26 - Information om coronaviruset

 • 2021-02-25 - Fortsatt tydlig befolkningsökning -
  nybyggen och lantlig miljö lockar


 • 2021-02-25 - Digital workshop inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

 • 2021-02-24 - Tierps kommun uppmärksammar Sverigefinnarnas dag 24 februari

 • 2021-02-22 - Ny finsk samordnare ser stor finskspråkig potential

 • 2021-02-12 - Handel och trygghet - tema för frukostmöte

 • 2021-02-12 - Samverkan mellan kommunen, sociala företag och föreningar

 • 2021-02-09 - Kommunanställda antar friluftsutmaning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Skogens nedfallna träd

Omkullblåsta träd som ligger kvar i skogen kallas ibland för död ved. Den är särskilt viktig för svampar, lavar och insekter, där många dessutom är utrotningshotade. Arter som dessa trivs i stammarna och ges möjlighet att sprida sig och leva vidare.

Ibland fälls träd av säkerhetskäl och då kan även dessa läggas som död ved i närliggande grönområden, så att stammarna kan fortsätta ge liv till ekosystemet.

För att skogen ska kunna vara hem åt så många arter som möjligt behöver den vara varierad, eftersom olika arter har olika krav på sin livsmiljö. Exempel på det kan vara träd i olika åldrar, att marken är fuktig eller torr samt att det finns både levande och döda träd.

Skogen runt om oss är viktig av flera anledningar och bidrar med många bra ekosystemtjänster. Det är tjänster som naturen ger oss helt gratis och som vi annars hade behövt lösa på annat sätt. Bland annat filtrerar den bort luftföroreningar och förser oss med syre.

Inventering

Åren 2017 till 2018 fick Upplandsstiftelsen i uppdrag att inventera den kommunalt ägda skogen. Resultaten visade att det kring samtliga tätorter i kommunen finns höga eller ganska höga natur- och/eller friluftsvärden. Dessa vill vi förvalta och utveckla enligt den politiskt antagna Naturvårdspolicyn, som beskriver hur kommunen ska jobba med naturvård. Policyn belyser även vikten av information och utbildning kring naturvård.

Eftersom skogen inte enbart är hem för mängder med olika arter, utan också ett populärt besöksmål för friluftsintresserade, vårdas den kommunalt ägda skogen med fokus på biologisk mångfald och tätortsnära friluftsliv.