• - Upplandsstiftelsen firar 50 år i Strömsbergs bruk

 • - Så firas studenten 2022

 • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

 • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

 • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

 • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

 • - Pristagare för 2022 utsedda

 • - KF i korthet 5 april 2022

 • - Nu kommer vårmarknaden tillbaka

 • - Medborgare och företagare prisas under Framtidsgalan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Tyck till om skötseln av allèerna på Norra och Södra Esplanaden

Alléträden på Norra och Södra Esplanaden i Tierp behöver beskäras då de riskerar att utgöra en fara. Nu uppmanas kommuninvånare att tycka till om de åtgärdsförslag som ligger.

–Träden har skapat ett starkt engagemang och då vill vi bjuda in allmänheten att tycka till om förslagen. Det behövs rejäla åtgärder i framför allt trädkronorna för att undvika att träden ska utgöra en fara på sikt, berättar Taija Lindfors, kommunekolog vid Tierps kommun.

Alléerna på Södra och Norra Esplanaden i Tierp är viktiga gröna stråk genom orten och ger mervärden för både människor och natur. Bland annat hjälper träden till med luftrening och fungerar som en spridningskorridor för olika djurarter. Tierps kommun vill värna de ekosystemtjänster som alléerna bidrar med och för att träden ska kunna stå kvar i många år framöver behöver de skötas om.

–Vi värnar om allén och vill sköta om den efter bästa möjliga sätt. Det var dock många år sedan den senaste skötselinsatsen vilket gör att det nu behöver göras stora åtgärder, förklarar Maria Berg, naturvårdshandläggare vid Tierps kommun.

Tierps kommun har tillsammans med arborister tagit fram förslag på hur alléerna ska skötas. Allmänheten har möjlighet att ge sin synpunkter på förslagen. Därefter kommer samhällsbyggnadsutskottet att ta beslut i augusti på vilken åtgärd som de föreslår. Därefter kommer kommunen att ansökan om dispens hos Länsstyrelsen för att få genomföra åtgärden hösten 2021.

Åtgärdsförslag Södra Esplanaden

 • Förslag 1 – Återhamling och fällning av ett riskträd
 • Förslag 2 – Avlastningsbeskärning/kronreducering och fällning av ett riskträd

För Södra Esplanaden föreslås antingen återhamling eller kronreducering (även kallat avlastningsbeskärning). Samtliga träd på Södra Esplanaden har tidigare skötts genom hamling, en beskärningsmetod som ger knotiga stammar med små, runda trädkronor. Första förslaget är alltså att återuppta den skötselmetoden och då beskär man träden vid den gröna cirkeln i bilden.

Det andra förslaget, kronreducering, innebär att man beskär trädkronorna vid de röda strecken i samma bild. Detta ger en lite större och spretigare krona samtidigt som man avlastar trädstammarna så att haveri förebyggs. Vidare behöver ett av alléträden på Södra Esplanaden fällas då detta är ett riskträd som riskerar att falla över vägen. Detta kommer att ersättas med ett nytt träd.

Åtgärdsförslag Norra Esplanaden

Ett förslag per sektion:

 • Sektion 1 – Allén vid järnvägsviadukten
  Förslag – Uppbyggnadsbeskärning
 • Sektion 2 – Allén mellan Grevegatan och Skolgatan
  Förslag – Avlastnings-, uppbyggnads- och underhållsbeskärning
 • Sektion 3 – Allén mellan Skolgatan och Sveavägen
  Förslag – Avlastnings-, uppbyggnads- och underhållsbeskärning

Allén på Norra Esplanaden har delats upp i tre olika delsektioner beroende trädens ålder och tidigare skötsel. Till skillnad från träden på Södra Esplanaden så har endast vissa av träden på Norra Esplanaden hamlats tidigare, vilket gör att återhamling inte är lämpligt där. Istället föreslås olika beskärningsförslag för varje delsektion som det står beskrivet ovan. Med uppbyggnadsbeskärning menas att yngre träd beskärs på ett sätt som gör att de utvecklar fina kronor och underhållsbeskärning innebär att trädkronorna underhålls.

Åtgärder för trädens rotsystem

För att alléträden ska kunna stå kvar många år framöver behövs inte bara beskärningar av trädkronorna utan även rotsystemen behöver få bättre förutsättningar. I dagsläget har rötterna dåligt med utrymme under asfalten och får begränsat med vatten och näring på grund av de hårda markytorna. Detta kan åtgärdas genom att anlägga så kallad skelettjord kring träden, vilket är en blandning av jord och sten som tillåter rötterna att växa och sprida ut sig. Skelettjorden kommer att anläggas i samband med andra arbeten i området.

Lämna dina synpunkter


Sista dagen för att lämna synpunkter har passerat.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..