• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

I Högbergsparken intill Tierps gymnasieskola byggs nya studentbostäder som en del i Tierps expansion.

2016 ett år med många plustecken

Tierps kommun kan lägga redovisningen för 2016 till handlingarna som ett år med många plustecken, inte bara mätt i ett positivt ekonomiskt resultat.

Bengt-Olov Eriksson

Bengt-Olov Eriksson

Plusresultatet på 42,8 miljoner kronor stärker kommunkassan och ger ökad beredskap att möta framtida utmaningar. 2016 års resultat är bättre än vad budget och delårsprognoser pekat på. I redovisningen poängteras att såväl skolan som individ- och familjeomsorgen klarat både sina verksamheter och budgetramar, trots tufft arbete som följd av stort flyktingmottagande.

Det goda ekonomiska utfallet förklaras dels av att verksamheterna varit bra på att följa sina budgetramar, dels ett engångsbidrag från staten för flyktingmottagande. Bra resultat och väl genomfört arbete ger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) tillförsikt.

-Verksamheterna fungerar bra, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Men för 2017 tror jag inte vi kan förvänta oss ett engångsstatsbidrag i liknande omfattning som för 2016. Vi får lita till vår egen förmåga.

Han ser också flera utmaningar i framtiden, inte minst det som följer av att vara en tillväxtkommun. Det kostar att växa och plusresultatet ger inget utrymme för skattesänkningar eller utsvävningar.

Investerar för en halv miljard

- I år väntas Tierps kommun investera i storleksordningen en halv miljard kronor och ungefär lika mycket år 2018, säger Bengt-Olov Eriksson.

En stor del av investeringarna görs i mark- och gatuarbete, utbyggnad av vatten- och avloppsnät med mera.
- Det är pengar som vi får tillbaka på lång sikt, exempelvis genom att kunna sälja färdiga tomter och med ökade skatteintäkter från en växande befolkning.

Att tillgodose behovet av förskoleplatser ser Bengt-Olov Eriksson som den enskilt största utmaningen för framtiden. De planerade nybyggda förskolorna Kvarnbacken och Vallskoga väntas inte räcka. Nya förskolor, liksom ambitionen att öka personaltätheten kräver dessutom mer personal. En annan stor utmaning är att möta efterfrågan på bostäder.
- Vi måste få flyttkedjorna att fungera bättre än i dag.

Kommunstyrelsens ordförande syftar på att många äldre bor kvar i egnahem eftersom det saknas trygga boendealternativ.
- Att bygga trygghetsboenden är inte ett kommunalt ansvar. Kommunala Tierpsbyggen är en viktig part, men det behövs andra marknadsaktörer också, säger Bengt-Olov Eriksson.

Byggen vid Badhusgatan. Foto: Anders Badner

Tierpsbyggens flerbostadskvarter vid Badhusgatan expanderar, senaste tillskottet är några hus med gröna fasader.


Folkökning och tillväxtpris


Fler plustecken från året och som inte bara kan räknas i kronor:

+

Kommunens folkmängd ökade fram till den sista december med 197 personer. I årsredovisningen noteras särskilt att folkökningen enbart beror på en inflyttning större än utflyttningen. Födelsenettot, alltså nyfödda minus avlidna kommuninvånare är nämligen 0.

+


Tierp fick pris som länets bästa tillväxtkommun 2016 och
nådde sin bästa placering någonsin i Svenskt Näringslivs rankning av
kommunernas företagsklimat.

+

Efterfrågan på bostäder, tomtmark och verksamhetslokaler är mycket stor. Pågående bygge av drygt 100 lägenheter med hyresrätt eller bostadsrätt samt drygt 50 studentlägenheter möter en del av efterfrågan. Ännu mer tillgodoses med pågående planarbete och exploatering i det som kallas Siggbo trädgårdsstad samt Karlholms strand, med möjlighet till i storleksordningen 4-500 bostäder vardera. För markförmedling till egnahemsbyggen har en tomtkö inrättats. För växande handel och småindustrier håller Tierp företagspark på att ta form.

+


Tierp rankades under året som en av landets mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

+

Första upplagan av Tierps torgfest räknade in ungefär 4 000 besökare.

+

 Högbergsskolans gymnasium klarade certifieringen för att ingå i Vård- och omsorgscollege Uppland.

+

Tierp är en skolkommun att räkna med, och tog många kliv uppåt i nationella skol- och betygsjämförelser.

+

Kommunen uppfyller sina tjänstegarantier gällande svarstider i Medborgarservice, väntetid på förskoleplatser och insats från hemtjänsten. Ingen kompensation enligt tjänstegarantin betalades ut på dessa områden under 2016. Endast i två bygglovsärenden kompenserades kommunens
kunder, därför att de fått vänta mer än fem veckor på bygglovsbeslut.