• - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Kommunstyrelsen i korthet

Nya riktlinjer mot hot och våld, försäljning av mark, samt budgetprognos för Tierps kommun. Det var tre punkter som diskuterades vid kommunstyrelsens sammanträde 28 maj.

Prognosen för bokslutsresultatet 2019 är - 13,9 mkr vilket är 27,3 mkr sämre än budget. Medborgarservice prognostiserar ett underskott med 15,1 mkr huvudsakligen beroende på att försäljning av mark som inte kan verkställas i år. Förskolan prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr, grundskolan prognostiserar ett underskott på 12,2 mkr. Främst beror det på högre personalkostnader och för grundskolan även på högre kostnader för skolskjutsar. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 13,8 mkr som beror på omställningskostnader av HVB Bergis och kostnader för köpta platser. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 18,4 mkr som huvudsakligen beror på högre skatteintäkter.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommundirektören att vid ett extrainsatt sammanträde 12 juni redovisa vidtagna och planerade åtgärder samt förslag på eventuella om budgeteringar för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet för året.

Riktlinjer mot våld

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer om hantering av hot och våld som riktar sig mot anställda och förtroendevalda i Tierps kommun. Riktlinjerna förtydligar vilket ansvar verksamheterna har, ytterst enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön. Vidare hur medarbetare och politiker ska bete sig i samband med en incident men även tänka förebyggande för att om möjligt undvika våldsamma eller hotfulla situationer. I riktlinjerna finns även tips om hur arbetsplatser kan göras säkra ur ett hot- och våldsperspektiv.

Riktlinjer för inköp av livsmedel

Nya riktlinjer om hur kommunen ska upphandla livsmedel. Riktlinjerna följer de krav som finns inom EU och lagen om offentlig upphandling, som bland annat säger att upphandlare inte får ställa krav på varifrån något kommer. Däremot kan olika kvalitetskrav ställas och prioriteringar göras beträffande transportsträckor med mera. Som del i samhällets beredskap ska krav i livsmedelsupphandling också ta hänsyn till att viss livsmedelsproduktion i regionen upprätthålls. Tierps prioriteringar är enligt dessa riktlinjer bland annat att främja regionala producenter, att handla vissa produkter efter säsongsproduktion, samt att ställa höga krav vad gäller djurskydd, miljö och arbetsförhållanden. Tierps kommun har som målsättning att nå 50 procent ekologiska livsmedel till år 2020 och 60 procent till år 2030. Joakim Larsson (SD) fick inte gehör för ett krav på skrivning om att kommunen inte ska köpa in halal-slaktat kött. Tierps kommun köper för närvarande in livsmedel till förskolor, skolor, äldreomsorg och annan omsorgsverksamhet för omkring 16,5 miljoner kronor per år.

Planerar sälja mark

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ett förslag från utskottet samhällsbyggnad om underlag för att sälja mark till bostäder i den så kallade Triangelparken vid Siggbo (en del av fastigheten Tierp 1:1). Marken ska erbjudas till bostadsbyggande och aktuellt område beräknas kunna ge 25 miljoner kronor i intäkter. Även gamla brandstationen (fastigheten Tierp 61:1) kan säljas efter att räddningstjänst och ambulans flyttat till nya lokaler. Tomten är cirka 5 500 kvadratmeter och får enligt detaljplan användas till bostäder, centrum- eller andra verksamheter. Omkring 100 mindre lägenheter bedöms kunna få plats inom detaljplanens krav på husstorlek. En försäljning av gamla brandstationen beräknas kunna ge i storleksordningen 10 miljoner kronor.

Samverkan med kvinnojour

Kvinnojouren Liljan får i en överenskommelse partnerskap med Tierps kommun fram till utgången av år 2021. Överenskommelsen förlängs automatiskt i ytterligare tre år om ingen av parterna säger upp den innan halvårsskiftet 2021. Denna samverkan ger även kvinnojouren ett årligt arbetsbidrag på 140 000 kronor.