• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Nyheter i korthet från kommunfullmäktige den 18 september 2018

Nu startar ett flerårsprojekt för framtidens Tierp. Kommunfullmäktige (KF) i Tierp beslutade vid sitt sammanträde den 18 september 2018 att arbetet med att utforma en ny översiktsplan ska påbörjas. Det klubbades samtidigt som det slogs fast att översiktsplan 2010-2030 fastställd år 2011 är inaktuell.

En översiktsplan är politiskt beslutad och visar vilken inriktning kommunen ska ha för användning av kommunens mark och vatten. Den visar vägen i kommunens löpande arbete med att utforma detaljplaner, bevilja bygglov och andra tillstånd som kommunen har rätt att besluta om. Översiktsplanen är även ett stöd i samverkan kring utveckling med grannkommuner och inom regionen.

Den nu upphävda översiktsplanen är från en tid då Tierps kommun befann sig i ett annat läge. Sedan dess har en ny vision för kommunen antogs 2015, befolkningen växer, bostadsbyggandet har ökat, på flera områden sker utveckling och tillväxt. Det ställer nya krav på den service och de tjänster kommunen ger.

Den samlade bedömningen av sådana förändringsfaktorer säger att översiktsplan 2010-30 måste ersättas med en ny. Därmed följer också Tierps kommun vad som sägs i Plan- och bygglagen – PBL – med krav på att en översiktsplans aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod.

Förankrad hos medborgarna

Det nyvalda kommunfullmäktige kommer med början vid sitt konstituerande sammanträde den 16 oktober och kommande möte den 6 november att fortsätta arbetet med att utse vilka personer som ska ingå i den tillfälliga beredning som ska utarbeta en ny översiktsplan och hur det uppdraget ska se ut. Beredningens arbete kommer inte bara att sysselsätta förtroendevalda politiker och kommunala tjänstemän. Avsikten är att planen ska utformas i nära samverkan med och ges djup förankring hos medborgarna. De kommer att göras delaktiga genom dialogmöten, workshops, enkäter och på andra sätt.

Övrigt från KF i korthet

Sommarens värme, torka och besvärliga vattensituation hade fått Sara Sjödal (C) att ställa en fråga om kommunens kapacitet att förse lantbruket med färskvatten. Svaret från Jonas Nyberg (S) kan sammanfattas med att kommunen har god tillgång på vatten av god kvalitet och han ser inget behov av en nödvattenplan.

Ett enigt fullmäktige beslutade att säga ja till förslaget att bilda en gemensam IT-funktion genom samverkansavtal med Östhammar, Knivsta, Heby och Älvkarleby, med en gemensam IT-nämnd och ett särskilt reglemente. Alla medverkande kommuner fattar beslut med samma innebörd. Tierps beslut innebär samtidigt att nuvarande IT-nämnd och IT-centrum i samverkan mellan kommunerna Tierp och Älvkarleby upplöses. Den nya IT-nämnden inleder sitt arbete 1 januari 2019.

Priset för tomter för villor och parhus höjs i Tierp och Örbyhus från 350 till 495 kronor per kvadratmeter. På övriga kommunorter ökar priset för kommunal tomtmark från 250 till 350 kronor per kvadratmeter. De nya tomtpriserna gäller från 1 oktober 2018.

Tierp säger ja till länsstyrelsens förslag till nytt beslut om och fastställande av skötselplan för naturreservatet Florarna. Reservatet, med delar i Tierps och Östhammars kommuner, har stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Förslaget innebär bland annat en utveckling av nya rastplatser, stigar och skidleder. Även möjligheterna till fritidsfiske ska utredas.