• - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

 • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

 • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

 • - Höga flöden i vattendrag

 • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

 • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

 • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

 • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Resultat av bredbandsundersökning

En omfattande medborgarenkät visar fortsatt stort missnöje med bredbandsutvecklingen. Tierps kommun möter det bland annat genom medverkan i Bredbandslyftet.

Enkäten bland kommuninvånare som funnits på tierp.se och på kommunens facebook, har nått ett stort antal medborgare och fångat in ungefär 200 svar och synpunkter.

Exempel på återkommande kommentarer är:

 • Dröjsmål och oklarheter kring leverans av bredbandstjänster, många vittnar på väntetider på åtskilliga år efter avtals undertecknande utan att något har hänt.
 • Informationsunderskott eller brist på återkoppling från leverantörer.
 • Tveksamheter kring nytta och värde i förhållande till kostnaden för fastighetsägare.
 • Svårigheter att välja mellan tekniska lösningar.
 • Många efterfrågar bredband via fiber, anges som enda hållbara alternativ på flera platser där trådlös uppkoppling är bristfällig.
 • Stor osäkerhet kring vad som händer när det fasta (koppar)nätet monteras ned.

Samordningsansvar

Många kommentarer i enkäten efterlyser ett större kommunalt ansvar för bredbandsinfrastruktur. I dagsläget ligger det utanför det kommunala ansvaret och kompetensen, men kommunen agerar genom samverkan och samordning för att få bredbandsaktörer och andra nyckelaktörer att jobba framåt på bästa sätt. Med aktörer avses i detta sammanhang inte enbart bredbandsbolag, utan exempelvis även andra entreprenörer, markägare, kommunala bolag, regionala och nationella myndigheter.

Medverkar i bredbandslyftet

Kommunens politiska ledning har fattat beslut att gå med i bredbandslyftet, som ger tillgång till nationella resurser vad gäller pengar, erfarenhet och kompetens. En konkret följd av det är att en workshop planeras för att ta bredbandsfrågorna vidare. I den ska kommunledningen delta (ledande förtroendevalda och tjänstepersoner) tillsammans med representanter för Region Uppsala och Bredbandsforum. En nybildad lokal bredbandsgrupp inom Tierps kommun är en del i bredbandslyftet. I gruppen ingår bland annat representanter för kommunens verksamheter IT, näringsliv och samhällsbyggnad. Dessa grupperingar kommer att mötas en första gång under juni månad 2019 och kommer därefter att ha regelbundna träffar.

Mål och ambitioner

Medverkan i bredbandslyftet innebär även att Tierps kommun kommer att få hjälp med att uppdatera sina mål och ambitioner på bredbandsområdet. Däri ingår att kommunen kommer att få hjälp med att identifiera några centrala angreppspunkter, till exempel en framkomlig strategi med geografiska prioriteringar i kommunens område och val av tekniska lösningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

De nationella och lokala bredbandsmålen är oförändrade. Tierps kommun följer de mål som regeringen och regionen satt upp om tillgång till bredband för hushåll och företag. Gällande mål och definitioner finns i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi.