Tierps kommun

|

Lediga jobb

Policydokument med mera

Vid beställning av policydokument, kontakta personalenhetens PA-konsulter.
Telefon: 0293-21 80 00

Jämställdhetsplan
Beskriver kommunens målsättning med jämställdhetsarbetet, hur arbetet med jämställdhetsfrågor bedrivs, könsuppdelad personalekonomisk redovisning, utvecklingsarbete, information om jämställdhetsfrågor med mera.

Samverkan med arbetstagarorganisationer
Avtal om samarbete för resultat och utveckling inom Tierps kommun (Lokalt utvecklingsavtal, Förvaltningsvisa samarbetsavtal, s k LUSA-avtal, Reglemente för central samverkansgrupp.)

Lönepolicy
Beskriver dels kriterier som ligger till grund för nuvarande individuella löner och dels syfte och mål med lönesättning.

Arbetsmiljöpolicy
Beskriver målsättning och syfte med aktivt miljöarbete.

Grunddokument för ledarskap
Beskriver krav på förvaltningschefer och resultatansvariga chefer beträffande målinriktning, att skapa laganda, visa öppenhet och att ha helhetsyn.

Ledningskontrakt för resultatansvarig chef i Tierps kommun.Beskriver krav på resultatansvariga chefer, deras ansvar och befogenheter beträffande bl a personal och ekonomiska frågor.

Sidan uppdaterad 2017-01-17
Tipsa andra:

Vikariat och timanställning

Är du intresserad av vikariat eller som timanställd inom skola, vård, kök eller brandförsvar?

Ansök om timanställning/vikariat

Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266