Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Kommunen har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikheter mellan individer och grupper av både barn och vuxna. Bostads- och samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter är också viktiga områden där kommunen kan motverka ojämlikhet och verka för en likvärdig service i hela kommunen.

Agenda 2030 Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Kommunens utmaningar

 • Pandemin och inflationen har slagit extra hårt mot utsatta grupper.
 • Segregationen har ökat i kommunen mellan olika grupper och områden

 • Kommunen arbetar med att minska socioekonomisk segregation bland annat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och i detaljplanering där blandade upplåtelseformer eftersträvas.
 • Inom individ- och familjeomsorgen utvecklas olika verksamheter för att ge fler en meningsfull sysselsättning, bland annat träffpunkter för människor med psykisk ohälsa, träffpunkter för individer med kognitiva nedsättningar, öppen förskola, anhöriggrupper med mera.
 • Brukarundersökningar i vård- och omsorgsverksamheten liksom individ- och familjeomsorgen visar på goda resultat och att brukare överlag är nöjda med kommunens verksamhet.
 • Vård- och omsorgsverksamheten arbetar ständigt i det dagliga arbetet med frågan om inkludering, till exempel genom att anpassa information för olika målgrupper. Medarbetare har fått utbildning i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som ger stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal.
 • Individ- och familjeomsorgen har genomfört en HBTQ-utbildning och fortsätter med en värdegrundsutbildning utifrån alla diskrimineringsgrunder.
 • Testpatrullen har på uppdrag av Upplandsstiftelsen åkt runt till natur- och friluftsområden och testat tillgängligheten för rullstol. Testpatrullen har testat de åtgärder som gjorts i Tierps kommun för att tillgänglighetsanpassa olika besöksmål.
 • Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde. En finsktalande språkpedagog har anställts för att utbilda i det finska språket och kulturen inom förskola och skola. Inom vård- och omsorgsverksamheten har sjutton medarbetare gått en fortbildning i vårdfinska för att kunna möta behovet inom kommunens vård- och omsorgsboenden.
 • Flera lyckade satsningar på yrkes-SFI har gjorts och fler har börjat studera. Under året har Tierps kommun kommit med i ett länsprojekt inom AMIF-fonden (asyl, migration, integration). Detta kommer att ge möjlighet till en extrasatsning för målgruppen nyanlända under kommande år.
 • Kommunen har fattat beslut om att ställa sig bakom Medborgarlöfte 2023; Tierps kommun ska tillsammans med den lokala polisen jobba för att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Som ett led i detta arbete har Trygghetsbild Tierp återupptagits. Trygghetsbild Tierp är ett samarbete mellan kommunens socialtjänst och skola, polisen och lokala kyrkliga samfund.
 • Brottsofferarbetet har utvecklats och ett arbete med brottsförebyggande verksamhet kommer att startas upp i kommunen. Brottsoffer får stöd via brottsofferjouren som utökat sina målgrupper och sitt stöd.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.

🟢 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas.

Delvis uppnådda

🟡 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika.

🟡 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

🟡 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.

🟡 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.

🟡 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga.

🟡 Tilliten bland kommunerns invånare ska öka.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Invånare med avsaknad av tillit till andra

🟢 Brukarbedömning LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.