Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kommunen har stor möjlighet att påverka den byggda miljön som har betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen och planerar bland annat för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen.

Agenda 2030 Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Kommunens utmaningar

  • Den demografiska försörjningskvoten ökar, det vill säga att allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler i kommunen.
  • Att säkerställa en god offentlig och kommersiell service i hela kommunen.
  • Nybyggnation av kommunala hyresrätter har stannat av på grund av höga produktionskostnader och ett slopat statligt investeringsstöd.

  • Kommunen verkar för att möjliggöra bra bostäder för alla.
  • Flera nya gång- och cykelvägar är under uppförande i kommunen.
  • Kommunen arbetar löpande med att restaurera kommunägda byggnadsminnen, bland annat Grekiska templet i Söderfors och smedjan i Karlholm.
  • Arbetet med kulturarvstrappan i grundskolan ökar kunskaper och engagemang för vårt lokala kulturarv.
  • Kultur- och fritidsverksamheten arbetar med att öka kännedom om det tätortsnära friluftslivet och kommunens natur- och fritidsområden.
  • Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande, för att öka effektiviteten och tillgängligheten.
  • Inom Tierps kommunfastigheter pågår flertalet byggnadsprojekt, bland annat färdigställs en ny förskola, idrottshall och en nyrenoverad skola i Kyrkbyn. I Skärplinge, Söderfors, Vallskoga och Örbyhus pågår arbete för att bygga nya förskolor. Nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge planeras tillsammans med Räddningstjänsten.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Verka för fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.

🟢 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära lägen.

🟢 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant.

🟢 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.

🟢 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Delvis uppnådda

🟡 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Demografisk försörjningskvot

🟢 Luftföroreningar

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.