Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Kommunen är en stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för miljonbelopp. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen påverka utvecklingen av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning. Kommunen ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. Genom att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning, samla in farligt avfall och verka för en cirkulär ekonomi kan kommunen påverka målet i positiv riktning.

Agenda 2030 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Kommunens utmaningar

  • Långt ifrån någon cirkulär ekonomi i kommunen men många initiativ för ökad återvinning och återbruk finns.
  • Mycket avfall slängs i kommunen och en stor del återvinns inte.
  • Andelen ekologisk åkermark har minskat något i kommunen.

  • En ny avfallsplan håller på att tas fram för att minska avfall, stödja en cirkulär ekonomi och underlätta för företag och medborgare att leva miljövänligt.
  • En kartläggning av kommunens plastkonsumtion har genomförts som ser över vilka engångsartiklar i plast som kan ersättas eller tas bort i verksamheterna.
  • Kommunens kostenhet arbetar för att minska matsvinnet inom skola, vård och omsorg. Matsvinnet har fortsatt att minska och hålls på en låg nivå.
  • Kostenheten fortsätter sitt arbete med att öka andelen svenska och närproducerade livsmedel som serveras i kommunen. Under hösten 2022 var allt färskt nötkött som serverades i kommunens verksamheter lokalproducerat, något som kommer fortsätta även under 2023.
  • Upphandlingsenheten samarbetar med flera enheter runt upphandling av begagnade möbler samt tjänster för att klä om och renovera möbler istället för att köpa nytt.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Matsvinnet ska minska.

Delvis uppnådda

🟡 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

🟡 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi.

🟡 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde ska öka med 50 procent till år 2030.

🟡 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter

🟢 Avfall som samlas in för återvinning

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.