Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Vi ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.

Kommunen ansvarar för flera välfärdstjänster som har stor påverkan på befolkningens hälsa genom livet, såsom hur skola, social omsorg, bostads- och samhällsplanering och utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Agenda 2030 mål 3

Kommunens utmaningar

 • Antalet orosanmälningar kring barn som fara illa i kommunen är hög.
 • Regionens folkhälsoenkät Liv och hälsa ung visar på utmaningar om ungdomars hälsa.
 • Det finns stora hälsoskillnader i kommunen mellan olika grupper och orter.
 • Kraftigt stigande priser med en ökande inflation påverkar människors hälsa negativt.

 • Kommunens kultur- och fritidsverksamhet erbjuder en mängd olika kultur- och fritidsaktiviteter, varav en stor del är gratis och öppna för alla.
 • Biblioteksverksamheten erbjuder ett stort utbud och meröppet finns på samtliga filialer, vilket möjliggör besök även när personal inte finns på plats.
 • Kulturhuset Möbelns lokal för evenemang och program, Humlesalen, har ett brett program av bland annat kultur, föreläsningar, författarsamtal och skapande skola.
 • Ett nytt utegym, en hinderbana och en lekyta har färdigställts i Söderfors och bidrar till att fler får tillgång till rörelse och friluftsliv.
 • Kommunens individ- och familjeomsorg har utvecklat sitt arbete mot missbruk, bland annat genom insatsen träningsboende och mer öppenvård på hemmaplan. En särskild satsning med en behandlare för ungdomar med missbruk har gjorts.
 • Kultur- och fritidsverksamheten har en omfattande lovverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar på alla lov under året. Aktörer inom kultur- och fritidsområdet erbjuder öppen verksamhet för att uppmuntra unga att välja drogfria fritidsaktiviteter.
 • Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn, handläggning av ärenden och samverkan med andra myndigheter. Fler tillfälliga tillstånd har getts för evenemang runt om i kommunen, vilket är ett gott tecken efter två pandemiår.
 • Kommunen har fått statliga pengar för att minska psykisk ohälsa och stärk det suicidpreventiva arbetet. Aktiviteter har under 2022 fokuserat på att öka barn och ungas psykiska hälsa.
 • Vård- och omsorgsverksamheten har utbildat två instruktörer inom första hjälpen för psykisk hälsa.
 • Flera aktiviteter erbjuds för hemtjänstkunder för att minska ensamhet hos äldre, bland annat aktiviteter för att stödja personer att vidga sina sociala nätverk.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

🟢 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.

🟢 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.

🟢 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska.

🟢 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

🟢 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.

Delvis uppnådda

🟡 Minska psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.

🟡 Minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

🟡 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Medellivslängd

🟢 Försäljning av antibiotika

🟡 Invånare med gott självskattat hälsotillstånd

🟡 Fallskador hos äldre

🔴 Invånare med gott psykiskt välbefinnande

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.