Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 2: Ingen hunger

Att avskaffa hunger, uppnå trygg livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Genom att arbeta för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner till att uppfylla målet.

Agenda 2030 mål 2 - Ingen hunger

Kommunens utmaningar

  • Ohälsosamma matvanor ökar risken för ohälsa. I Tierps kommun är andelen invånare med övervikt eller fetma högre än genomsnittet i riket.
  • Många äldre på särskilda boenden lider risk för undernäring.
  • Andelen jordbruksmark minskar i Uppsala län.

  • Kommunen har ökat andelen inköp av närproducerade livsmedel under året. Under hösten 2022 var allt färskt nötkött som serveras inom vård, skola och omsorg producerat av lantbrukare i kommunen.
  • Vård- och omsorgsverksamheten bedriver ett systematiskt arbete för att minska risk för undernäring hos äldre.
  • Rörelsesatsningen fortsätter i några skolor i kommunen.
  • Matsvinnet fortsätter att minska i kommunens verksamheter och hålls på en låg nivå.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.

Delvis uppnådda

🟡 Stärka måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Invånare med fetma

🔴 Ekologiskt odlad åkermark

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.