Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställ en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Kommunen ansvarar över stora delar av utbildningssystemet, både förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen.

Agenda 2030 Mål 4 - God utbildning för alla

Kommunens utmaningar

 • Meritvärdena i årskurs 9 har gått ned liksom gymnasiebehörigheten. En liknande trend ses nationellt och tros vara en effekt av pandemin då många elever har haft en större frånvaro under pandemin.
 • Andelen behöriga lärare är låg inom vissa ämnen och program.
 • Boende- och skolsegregation gör att likvärdigheten i skolan minskar.
 • Låg utbildningsnivå bland kommunens invånare, men fler väljer att vidareutbilda sig.

 • Satsningar på fler förskollärare och minskade barngrupper i kommunens förskolor.
 • Förskolans enkät till vårdnadshavarna visar på höga resultat och en stor nöjdhet med kommunens förskolor.
 • Förskolorna arbetar mer med hållbarhet. 17 av 18 förskolor är certifierade enligt grön flagg.
 • Elevhälsan har förstärkts i grundskolan med fler skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger och kuratorer, vilket bidrar till en tryggare skola och ökad trivsel.
 • Den ogiltiga frånvaron har minskat i grundskolan.
 • Fler satsningar för att öka intresset för naturvetenskap i grundskolan i form av lektor, Natur och teknik för alla liksom Naturskolan.
 • Utbildningsverksamheten satsar för att öka behörigheten bland lärarna i kommunen.
 • Ett stort antal kurser och program gör att fler väljer att utbilda sig inom den kommunala vuxenutbildningen.
 • Kultur- och fritidsverksamheten arrangerar Kulturslingan, Kulturarstrappan samt skapande skola som kommer alla grundskoleelever till del.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja i grundskolan.

🟢 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

🟢 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.

🟢 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla.

Delvis uppnådda

🟡 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Invånare med en eftergymnasial utbildning

🟢 Barn som går i förskola

🟢 Ungdomar som arbetar eller studerar

🟡 Gymnasieelever med examen

🔴 Elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet

🔴 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.