Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 5: Jämställdhet

Vi ska uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Kommunen ska ge kvinnor och män en likvärdig service, främja en jämställd samhällsutveckling och säkerställa att resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

Agenda 2030 Mål 5 - Jämställdhet

Kommunens utmaningar

 • Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar i kommunen till följd av pandemin.
 • Fler unga tjejer uppger psykisk ohälsa, otrygghet och liten framtidstro.
 • Färre än en tredjedel av företagen i kommunen drivs av kvinnor.
 • Under pandemin har antalet fall av våld i nära relation ökat.
 • Det är en stor övervikt av killar på fritidsgårdar och fritids- och idrottsaktiviteter i kommunens anläggningar.

 • Kommunen arbetar för att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster och se till att alla rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund.
 • Årets lönekartläggning av kommunens medarbetare visar inga osakliga löneskillnader mellan könen.
 • Fler möjligheter har skapats till utbildning inom vård- och omsorgsverksamheten, bland annat har fler fått möjligheten att vidareutbilda sig till undersköterska.
 • Kommunen har utbildat personal inom screeningsinstrument kring våld i nära relation.
 • Kommunen har inrättat ett idéburet offentligt partnerskap med kvinnojouren.
 • Anmälningar om upplevda kränkningar och diskriminering tas om hand och hanteras skyndsamt i skolorna. Systematisk uppföljning sker i rektorsgruppen och trygghetsteamen för att öka trygghet och trivsel i skolorna.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.

🟢 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättre kvinnors arbetsvillkor.

🟢 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Delvis uppnådda

🟡 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön.

🟡 Tillförsäkra faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Inte uppnådda

🔴 Öka andelen kvinnligt företagande.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Invånare som arbetar heltid

🟡 Män som tar ut dagar för vård av barn, VAB

🔴 Löneskillnader mellan kvinnor och män

🔴 Män som tar ut föräldraledighet

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.