Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Målet ska säkerställa tillgången till och uppnå en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Kommunen ansvarar för tillgången till dricksvatten och avlopp, samt flera av åtgärderna som krävs för att förbättra vattenkvaliteten.

Agenda 2030 Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Kommunens utmaningar

  • En grundvattentäkt uppfyller inte längre kravet för god kemisk och kvantitativ status i kommunen.
  • Inget av kommunens vattendrag och ett fåtal av kommunens sjöar uppnår god ekologisk status. Det beror på problem med övergödning, miljögifter och fysisk påverkan såsom utdikning av vattendrag och hinder för fiskvandring.

  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet utför kontinuerligt tillsyn på industriverksamheter, jordbruk och enskilda avlopp.
  • En ny vattentjänstplan är under framtagande för att få till en mer långsiktig planering av kommunens vattenförsörjning och avlopp.
  • Tierps Energi och Miljö AB har under året installerat fler fjärravlästa vattenmätare för att kunna införa digital läcksökning och minska vattenförlusterna.
  • Tierpsbyggen bedriver ett aktivt arbete för att spara på vatten bland annat genom installation av snålspolande duschar och kranar samt användning av regnvatten för bevattning.
  • Ett stort antal hållbarhetslöften inom länsstyrelsens åtgärdsprogram för vatten har antagits i kommunen, bland annat kring att återställa våtmarker, anlägga dagvattendammar och skapa fler fiskvandringsvägar.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar.

Delvis uppnådda

🟡 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

🟡 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Vattentäkter som är skyddade

🟡 Sjöar med god ekologisk status i kommunen

🔴 Grundvattentäkter med god kemisk och kvantitativ status

🔴 Vattendrag med god ekologisk status

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.