Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Kommunen är en stor energianvändare men också energiproducent. En omställning av energisystemet pågår genom utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom exempelvis uppvärmning och transporter.

Agenda 2030 Mål 7 - Hållbar energi för alla

Kommunens utmaningar

  • Fossila bränslen dominerar inom transportsektorn, ca 10 procent av alla personbilar i kommunen går på ett förnybart bränsle.
  • Effektbrist hindrar nyetableringar i kommunen. Effektbrist uppstår när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden.
  • Fossil olja för uppvärmning finns kvar i ett fåtal av kommunens fastigheter.

  • Kommunen har erbjudit rådgivning och träffar för företag och privatpersoner kring hur man kan minska elkostnader, bli mer energieffektiv och producera egen energi med hjälp av solceller.
  • Solceller övervägs och utreds vid samtliga nybyggnadsprojekt. Solceller finns på två kommunala fastigheter och fler planeras.
  • Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen bedriver ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering för att minska elförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler och hyresbestånd. Under året har arbetet intensifierats och ett energiråd har bildats med uppgift att arbeta med energisparåtgärder. Energiförbrukningen fortsätter att minska i kommunen.
  • Kommunens fjärrvärme levereras av Tierps Energi och Miljö AB och består av 100 procent fossilfria bränslen.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

Delvis uppnådda

🟡 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga energilösningar.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor.

🟢 Energianvändning i kommunen.

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.