Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivet och sociala företag. Kommunen är också markägare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom många områden som berör företag. Genom att sköta uppdraget objektivt, rättssäkert och professionellt skapar vi bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamheter och växa.

Agenda 2030 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunens utmaningar

  • Fler invånare har fått ett arbete i kommunen, men det är fortsatt svårt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb.
  • En ökande osäkerhet i konjunkturen med stigande räntor, elpriser och inflation påverkar många av våra invånare och företag negativt.

  • Kommunens näringslivsenhet bedriver ett aktivt arbete med näringslivsråd, flertalet nätverk och kontinuerliga träffar och rådgivning för kommunens företag.
  • Resultat från enkäter om lokalt företagsklimat visar på höga resultat, och att företagarna är nöjda med den service som kommunen erbjuder.
  • Kommunen erbjuder stöd via nyföretagarcentrum till den som vill starta eget och ser ett ökat antal nystartade företag.
  • Arbete för att stärka besöksnäringen i kommunen fortgår bland annat genom appen Upplev Norduppland samt möjligheten att biosfärmärka sitt företag för att stärka sitt hållbarhetsarbete som besökare kan ta del av.
  • Kommunen har deltagit i ett nationellt utvecklingsnätverk för sociala företag med mål om att stärka det sociala företagandet i kommunen och få fler personer långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.
  • Kommunens arbete med Idéburna offentliga partnerskap (IOP), Lokal överenskommelse (LÖK) med föreningslivet samt sociala företag har ökat intresset för att samverka och hjälpa människor långt från arbetsmarknaden och nya projekt samt samverkansformer är igång.
  • Kommunen driver ett samverkansprojekt Ung framtid för unga vuxna utan sysselsättning med bland annat en snickeriverksamhet och ett rehabväxthus för att ge deltagarna stöd mot utbildning eller jobb.
  • Kommunen som arbetsgivare arbetar för att förbättra arbetsvillkoren bland annat inom vård och omsorgsverksamheten där fler ska få möjlighet att vidareutbilda sig, få önskad sysselsättningsgrad samt en bättre arbetsmiljö med mer hållbara scheman.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

🟢 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättsäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.

🟢 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och företaganade

🟢 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Delvis uppnådda

🟡 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

🟡 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Antalet långtidsarbetslösa i kommunen

🟢 Andel förvärvsarbetande i kommunen

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.