Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Kommunen är en stor investerare i infrastruktur som system för vatten och avlopp eller kollektivtrafik. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot renare och smartare teknik. Kommunen kan genom samverkan med universitet och högskolor bidra till ny kunskap och innovationer.

Agenda 2030 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kommunens utmaningar

  • Tillgången till bredband i landsbygd ökar men det är fortfarande många som inte har tillgång till snabbt bredband i kommunen.
  • Effektbrist hindrar företagsetableringar i kommunen.

  • Kommunen arbetar med att ta fram en mobilitetsplan, det vill säga en plan för ett mer hållbart rese- och transportsystem.
  • Kommunen ställer höga miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar för att styra mot renare och smartare teknik och en mer cirkulär ekonomi.
  • Kommunen verkar för att främja utbyggnad av bredband i hela kommunen, andelen hushåll med kapacitetsstarkt bredband ökar stadigt, men ligger fortfarande under rikssnittet.
  • Kommunens olika verksamheter ingår i en mängd olika samverkansprojekt och nätverk med företag, högskolor och universitet för att bidra till mer innovation och hållbara lösningar.
  • Vård- och omsorgsverksamheten ingår i ett projekt kring utvecklandet av ett digitalt verktyg som ska stärka KASAM, känslan av sammanhang. Verktyget ska skapa digital inkludering, motverka ofrivillig ensamhet och ge människor med kognitiva utmaningar trygghet och självständighet med digitala stöd.
  • Kommunen verkar för utbyggnad av infrastruktur för fossilfria drivmedel i hela kommunen, exempelvis är fler laddstationer för elbilar under uppförande liksom ett nytt tankställe för fossilfri diesel.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig del för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande.

Delvis uppnådda

🟡 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik

🟡 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka.

🟡 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 Invånare med tillgång till snabbt bredband

🟡 Företagsklimat

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.