Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Kommunen har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Kommunen arbetar för minskad klimatpåverkan bland annat genom satsningar på kollektivtrafik, cykel och trafikplanering.

Agenda 2030 Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Kommunens utmaningar

  • Utsläppen av växthusgaser måste minska i en snabbare takt för att vi ska nå våra klimatmål och bidra till att bekämpa klimatförändringarna.
  • Transporterna står för över 50 procent av de totala klimatutsläppen inom kommunen.

  • Den senaste utsläppsstatistiken från år 2020 visar på en utsläppsminskning på ca sju procent i kommunen som geografiskt område, vilket är i linje med den klimatbudget som finns i kommunens klimat- och energiplan. Det är framförallt utsläpp från transporterna som har minskat, vilket är en effekt av pandemin och minskat resande överlag.
  • Ett nytt tankställe för förnybar diesel (HVO100) är under uppförande liksom fler publika laddstationer för elbil.
  • Tierpsbyggen deltar i Allmännyttans klimatinitiativ vilket är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.
  • Vid såväl planering av ny mark för bostäder och verksamheter tas hänsyn till framtida klimatförändringar, exempelvis säkerställs olika former av dagvattenhantering.
  • Ett system för klimatväxling av flygresor har införts i kommunens organisation. En avgift tas nu ut vid köp av tjänsteresor med flyg som samlas i en klimatpott som sedan kan sökas av verksamheter som vill genomföra åtgärder för att minska sina utsläpp.
  • Elva tjänstebilar har bytts ut till rena elbilar under året i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar hela tiden med att minska de transporter som inte behövs till förmån för cykel, kollektivtrafik eller samåkning.
  • Vid samtliga upphandlingar som innehåller transporter har det mervärde för anbud som garanterar att transporter sker med fossilfria fordon. Två anbud har under 2022 antagits efter att anbudsgivaren garanterat införskaffande av elfordon

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Delvis uppnådda

🟡 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

🟡 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.

🟡 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Utsläpp av växthusgaser

🟢 Fossiloberoende fordon

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.