Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Att bevara och använda hav och marina resurser på ett hållbart sätt är frågor som kommunen arbetat länge med. Vattenrening är ett exempel där avloppsrening är en viktig del. Kommunen har också tillsynsansvar när det gäller vattenkvalitet och har antagit flera hållbarhetslöften inom länsstyrelsens åtgärdsprogram för vatten.

Agenda 2030 Mål 14 - hav och marina resurser

Kommunens utmaningar

  • Storskaliga problem med övergödning, miljögifter och överfiske vid våra kuster och hav.
  • En alarmerande situation för våra fiskebestånd hotar den småskaliga fiskenäringen som finns kvar i kommunen.

  • Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar löpande med frågan med bland annat tillsyn av industriverksamheter, jordbruk och enskilda avlopp som bidrar till målet.
  • Kommunen deltar aktivt i Havs- och vattenmyndighetens pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, där flera aktörer från såväl kommuner, länsstyrelsen och näringslivet deltar.
  • Kommunen har antagit ett stort antal hållbarhetslöften inom tema vatten som bedöms bidra till målet på sikt.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.

Delvis uppnådda

🟡 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

🟡 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som förstärker fiskrekrytering vid kusten.

🟡 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskproduktion.

🟡 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina ekosystem.

🟡 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟢 MSC- certifierad fisk som serveras i kommunens verksamheter

🟢 Marint skyddade områden i Uppsala län

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.