Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Kommunen äger mycket mark och kan bestämma hur marken får användas. Vi är måna om den biologiska mångfalden och kan besluta när ett mark- eller vattenområde ska bli naturreservat för att värna om miljöns ekosystem och värdefulla naturmiljöer. När vi planerar och bygger nya områden planerar vi alltid in grönska och miljöer som värnar ekosystemet.

Agenda 2030 Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Kommunens utmaningar

 • På länsnivå uppnås inget av miljömålen med bäring på målet. Länsstyrelsens bedömning är att länet fortsätter att förlora biologisk mångfald, statistik på kommunnivå saknas.
 • Det görs många miljö- och naturvårdsinsatser i kommunen men det tar tid att vända utvecklingen i miljön och många aktörer påverkar.

 • Kommunens parker och naturområden förvaltas för att få så stor betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som möjligt.
 • Vid exploatering av mark bevaras och kompletteras grönytor i högsta mån, alternativt kompenseras genom åtgärder i närområdet.
 • Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att främja målet. Gräsmattor läggs om till ängsmark, den tätortsnära skogen sköts med hyggesfria metoder i enlighet med ny skogsvårdsplan, naturvärdesinventeringar genomförs inför detaljplanering och värdefull natur undantas från exploatering eller kompenseras i närområdet.
 • Kommunen har antagit ett stort antal hållbarhetslöften inom tema biologisk mångfald som bedöms bidra till målet på sikt. Exempelvis att bevara och återskapa våtmarker eller öka biologisk mångfald i parker och grönområden.
 • Kommunen arbetar löpande för att säkerställa att invasiva arter hanteras då de förekommer på kommunens mark och underlätta för privatpersoner att göra detsamma.
 • Under 2022 renoverades populära stänger i Iggelbo naturreservat samt Tämnarådalen i Tierp. Även anläggandet av den tillgänglighetsanpassade Tegelsmoraleden i Örbyhus har påbörjats.
 • Information om våra natur- och kulturvärden sker kontinuerligt genom besökskartor, hemsida, sociala medier, virtuella guider med mera. Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller information om Naturkartan som ökar kännedomen om tätortsnära friluftsliv för besökare.
 • Många kommuninvånare och besökare från andra kommuner vistas i våra natur- och friluftsområden.
 • 17 av 18 förskolor är hållbarhetscertifierade enligt grön flagg.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter.

🟢 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.

🟢 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.

🟢 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

🟢 Förvalta och tillgängligöra kommunens grön- och naturområden så att de både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.

🟢 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos kommuninvånare och besökare.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Skyddad natur

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.