Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Kommuner och regioner är de som främst möter medborgarna vid kontakt med samhället. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala strukturen.

Agenda 2030 Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens utmaningar

 • Antalet anmälda våldsbrott minskar men många upplever fortsatt en ökad otrygghet i samhället.
 • Det ekonomiska läget är ansträngt i kommunen.

 • Kommunen arbetar kontinuerligt och har påbörjat flera nya satsningar för att stärka delaktigheten och inflytande för föreningar, medborgare och brukare.
 • Genom den lokala överenskommelsen mellan kommunen och föreningslivet stärks möjligheten till delaktighet för aktörer i civilsamhället, och deras möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
 • Kommunen har inrättat ett föreningsråd som också innebär ett forum för ökat inflytande och delaktighet för kommunens föreningar.
 • En digital ungdomspanel har inrättats för att stärka barn och ungdomars möjlighet att delta i demokratiska processer och göra sina röster hörda.
 • Inom vård- och omsorgsverksamheten arbetar man för att göra brukarna delaktiga i den vård som bedrivs bland annat genom att arbeta med personcentrerad vård där en större hänsyn tas till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförs i större utsträckning.
 • De senaste brukarundersökningarna inom vård- och omsorg visar på höga resultat vad gäller inflytande och delaktighet.
 • Tierpsbyggen har under året tillsammans med hyresgästföreningen arbetat med att öka boinflytandet, vilket kommer vara en prioritering under kommande år.
 • Antalet e-tjänster ökar kontinuerligt och de digitala mötena fortsätter även efter pandemin och har ökat effektiviteten i kommunens verksamheter.
 • Rättssäkerheten är hög i kommunen. Andelen domar som ger kommunen rätt är hög. Arbete med avvikelser inom välfärdsverksamheterna har utvecklats och är en självklar del av utvecklingsarbetet idag. Klagomål och synpunkter från medborgare prioriteras och besvaras så lättförståeligt och snabbt som möjligt.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.

🟢 Kommuens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättsäkra.

🟢 Kommunkoncernes ekonomi ska vara långsiktigt hållbar

Delvis uppnådda

🟡 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler än två år i rad.

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Valdeltagande

🟢 Anmälda våldsbrott

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.