Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Kommunen kan verka för mer samverkan, partnerskap och utbyten med andra aktörer såsom föreningsliv, näringsliv, universitet liksom andra kommuner och länder. Att få alla aktörer att dra åt samma håll är av högst vikt för att nå Agenda-målen till år 2030.

Agenda 2030 Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Kommunens utmaningar

  • För att lyckas med att nå Agenda 2030 krävs mer samverkan med näringslivet, civilsamhället, universitet och högskola, medborgare med flera.

  • Kommunens verksamheter har en omfattande samverkan med såväl näringsliv, civilsamhälle som andra kommuner, regionen, universitet och högskola med flera. Inom flera verksamheter har samverkan nu ökat igen efter pandemin och samverkan har effektiviserats då många möten nu kan ske digitalt
  • Kommunens samverkan med civilsamhället har stärkts. Ett föreningsråd har startats och den lokala överenskommelsen mellan kommun och civilsamhälle har antagits och många föreningar har anslutit sig.
  • Inom näringslivsenheten sker kontinuerlig dialog med föreningar, företag och organisationer för att driva utvecklingen tillsammans och öka delaktigheten, bland annat genom organiserade företagsbesök.
  • Inom vård- och omsorgsverksamheten sker mycket samverkan med region Uppsala inom olika projekt som vård i hemmet, effektiv och nära vård, samt ett projekt om samsjuklighet som genomförs tillsammans med Akademiska sjukhuset.
  • Upphandlingsenheten verkar för att tillsammans med verksamheterna ställa höga hållbarhetskrav där så är möjligt. Under året exempelvis vad gäller upphandling av möbler, där återbruk och rekonditionering snarare än nyköp premieras. I den IT-upphandling som genomförts under året har återtag av datorer för maximal livslängd och återvinning legat i fokus.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.

Delvis uppnådda

🟡 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Tilliten hos vuxna

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.