Kontakt

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling.

Projektet NärMat – Mer närproducerad mat i Tierps kommun

För att tillsammans öka andelen lokal mat i kommunens skolor och äldreomsorg pågår projektet - Mer närproducerad mat i Tierps kommun (NärMat). Projektet sker genom Jordbruksverkets stöd för att korta livsmedelskedjor och är ett avstamp för att främja lokal mat-produktion och konsumtion.

Tierps kommun ska bland annat införa en alternativ metod för upphandling av livsmedel. Detta för att möjliggöra för fler och mindre lokala aktörer att leverera mat till kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem (DIS) så kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder.

Projektets styrgrupp består av kommunens kostchef, måltidschef, upphandlingsjurist, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare samt ordföranden i LRF kommungrupp.

Under hösten pågår kartläggning av behov och önskemål för att öka lokal mat i kommunens verksamheter. I början av nästa år anordnas ett större informationsmöte om det nya dynamiska inköpssystemet. Under våren anordnas inspirationsträffar som kommer vara öppna för alla som är intresserade.

Projektet och träffarna innebär ett avstamp för att främja lokal matproduktion och på lång sikt öka självförsörjningsgraden. Vi vet inte exakt hur vägen framåt kommer se ut, men vi tar oss fram tillsammans!

NärMat på en minut

Instagramkampanj #närmattierpskommun

Dela bilder av resan från jord till bord i Tierps kommun med hjälp av hashtaggen # närmattierpskommun.

Som del av projektet NärMat pågår från och med april och sommaren ut en kampanj på vårt Instagramkonto där vi uppmärksammar mat och måltid i Tierps kommun. .

Du kan till exempel ta bild på din mattallrik eller på kocken, en selfie i traktorn, en bild när du sår, skördar, eller annat i livsmedelskedjan!

Ditt konto måste vara öppet för att vi och allmänheten ska kunna se din bild. Skriv gärna var och när bilden är tagen och beskriv vad som syns. Du får gärna även svara på:

  • Hur bidrar du till ökad närproduktion idag?
  • Vad önskar du att det fanns mer av nära, och har du förslag på hur vi kan göra verklighet av det?

Följ oss gärna och använd hashtaggen så vi kan se era bilder från kommunen: instagram.com/tierpskommunlänk till annan webbplats

Varför hashtaggen # närmattierpskommun?

För att främja reflektion om maten vi äter samt öka medvetenhet om Agenda 2030 och hur vi kan medskapa ett hållbart livsmedelssystem. Genom att dela med oss skapar vi samhörighet och ökar delaktigheten i omställningen till en hållbar utveckling av Tierps kommun.

Information om vårens träffar

Tillsammans med ÄT UPPsala län anordnas under våren 2021 en rad träffar för att kombinera nätverkande med inslag från både forskning och praktiska exempel. NärMat och ÄT UPPsala län vill tillsammans spåna kring nya affärsmöjligheter, trender, logiska lösningar och möjligheten till en ny produktion av varor som kommunen och samhället efterfrågar men som saknas idag. Tanken är att skapa plattformar och hjälpa de entreprenörer som vill starta eller utveckla sin verksamhet, visa på marknadsbehov och best practice liksom bidra med kunskap inom fältet.

Plats: Träffarna är öppna för alla intresserade och sker i Tierps kommunhus eller/och digitalt via Zoom, om inget annat anges.

DIS - Dynamiskt inköpssystem

Tierps kommun samt kommunerna Heby, Östhammar och Knivsta använder sig av upphandlingsformen dynamiskt inköpssystem (DIS) för att upphandla olika tjänster och produkter. Från 2021 innefattar denna upphandlingsform även livsmedel (med animaliskt, grönt och spannmål som delområden). DIS möjliggör för fler och mindre lokala aktörer att leverera tjänster och produkter till kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem så kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder.

Leverantörer ansöker först om att kvalificeras in till DIS genom upphandlingssystemet Visma Tendsign. När man är kvalificerad skickas sedan löpande anbudsförfrågningar till samtliga leverantörer som är antagna och i dessa specificeras villkor avseende produkten i form av egenskaper och volymer.

Lär mer om kommunens upphandlingssystem här

Projektmål

(Projekttid 2020-09-01 till 2021-09-01)

  • Minst 90% av lantbrukarna ska ha nåtts av information om den alternativa upphandlingsformen och hur de själva kan delta.
  • Minst 30 % av målgruppen ska ha deltagit på informationsträffar eller workshops under denna period.
  • Andelen anbud som kommer in från lokala producenter ska öka.
  • Vid projektets slut ska en majoritet av deltagarna ange att de upplever att de har fått stöd och mer kunskap om hur de kan delta i kommunens upphandlingar.

Långsiktiga mål:

  • Kommunen ska i livsmedelsupphandlingen öka andelen lokalt producerade varor med 50% till 2030
  • Kommunens självförsörjningsgrad ska öka med 20% till 2030 (samma mål som finns i länets RUS)