Kontakt

Regler och tillstånd

Kommunen utövar tillsyn enligt flera lagar såsom plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Kommunen ger också tillstånd till vissa verksamheter. Det kan också krävas tillstånd för brandfarlig vara, bygglov, detaljplan eller ändring av detaljplan för att starta en verksamhet. Innan du som företagare startar en verksamhet eller ändrar en befintlig verksamhet är det därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller.

Andra tillstånd kan behövas

Du kan till exempel behöva kontakta kommunen för VA-anslutning, avfallshantering och liknande, samt länsstyrelsen för att få tillstånd för transport av farligt avfall, för prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller för kemikaliehantering.