Kontakta Företag

Miljöfarlig verksamhet

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunen eller ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap 1 § i Miljöbalkenlänk till annan webbplats
1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Anmälan eller tillstånd

I i bilagan till miljöprövningsförordning (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster delas miljöfarliga verksamheter in i 3 olika kategorier. För Tierps kommun gäller följande:
A-verksamheter: Tillståndsprövas av Miljödomstolen (Nacka Tingsrättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
B-verksamheter: Tillståndsprövas av Länsstyrelsen i Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
C-verksamheter: Ska anmälas till Kommunstyrelsen i Tierps kommun

Anmälan för C-verksamheter ska göras minst 6 veckor innan verksamheten startar. Verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälas enligt bilagan (så kallade U-verksamheter) ska självklart ändå följa lagstiftningen i Miljöbalken samt dess förordningar och föreskrifter.

Tillsynsmyndighet

Medborgarservice vid Tierps kommun utövar i egenskap av tillsynsmyndighet miljötillsynen för den miljöfarliga verksamheten i kommunen. Utifrån lagstiftningen tar vi också beslut i anmälningsärenden och är remissinstans i tillståndsärenden.

Miljörapport

Alla tillståndspliktiga företag ska lämna en miljörapport för verksamhetsåret senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten ska skickas in via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats hittar du information om Verksamheter med miljöpåverkan samt kan ladda hem miljörapporter.

Vad menas med miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter kan till exempel vara tillverkningsindustrier, avloppsreningsverk, deponier, täkter, motorsportbanor, skjutbanor, bensinstationer, större lantbruk.