Kontakt

Förbränningsanläggning

Om du har eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning ska du informera det till kommunen via e-tjänsten.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning avser en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registrera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska registrering ske?

Ny förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning, som inte är en 2018-anläggning, ska registreras innan den tas i drift.

2018-anläggning

En medelstor förbränningsanläggning som togs i drift senast den 19 december 2018. 2018-anläggningar ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471). Vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggnings effekt är högre än 5 MW
 • Senast 1 januari 2029 om anläggnings effekt är högst 5 MW

Sker förändringar i uppgifter som har lämnats tidigare registreras även dessa via e-tjänsten.

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

 • Verksamhetens namn, säte, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, samt kontaktuppgifter.
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär.
 • Datum när anläggningen togs/tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt.
 • Anläggningens verkningsgrad.
 • Typ av reningsutrustning.
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränsle och andel bränsle som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Förbränningsanläggningar i Tierps kommun

Som tillsynsmyndighet ska vi offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.