Kontakt

Förorenad mark

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande indrustrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

I första hand är det den som har orsakat en förorening som bär ansvaret för att undersöka och sanera ett förorenat område. I vissa fall kan även den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet bli ansvarig.

Även den som vidtar en åtgärd inom ett förorenat område, exempelvis schaktar, kan få ett ansvar om arbetet bidrar till att föroreningarna sprids.

Det kan i många fall vara svårt att upptäcka att en mark är förorenad utan att ta prover som analyseras på ett labb. Vid arbeten i mark kan man däremot vara uppmärksam på sådant som avviker från det normala som exempelvis:

  • Missfärgning
  • Avvikande lukt
  • Påverkad växtlighet

Om en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska Medborgarservice i Tierps kommun kontaktas omgående. Skulle en föroreningen upptäcks i samband med ett arbete som utförs ska arbetet avbrytas tills dess annat besked ges från Miljö- och hälsoskyddsenheten i Tierps kommun.

Om du planerar att sanera eller genomföra andra åtgärder inom ett förorenat område är du i de flesta fall skyldig att anmäla det till Medborgarservice i Tierps kommun. Anmälan ska skickas in minst sex veckor innan arbetet påbörjas.