Kontakt

Avfall för anläggningsändamål

Att återanvända avfall är i grunden positivt för miljön eftersom vi då använder naturresurserna effektivare. En förutsättning för att få återanvända avfall är dock att det sker på ett sådant sätt att omgivningen inte riskerar att förorenas. Det ska finnas ett tydligt syfte med den planerade anläggningen och inte bara vara ett sätt att göra sig av med avfall. Åtgärden ska också vara begränsad i tid.

När krävs anmälan?

Enligt miljöprövningsförordning (2013:251) gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Om föroreningsrisken inte endast är ringa krävs däremot tillstånd från länsstyrelsen.