Kontakt

Avfall för anläggningsändamål

Att återanvända avfall för anläggningsändamål är positivt för resurshushållning genom att naturliga material kan sparas. Avfallet som är tänkt att användas får dock inte medföra oacceptabel påverkan på platsen där anläggningen ska byggas.

Vilken prövningsnivå gäller?

Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan vid användning av avfall för anläggningsändamål är hur stor risken är för förorening av mark och vatten. Den bedömningen görs bland annat utifrån massornas egenskaper och den aktuella platsen för anläggningen.

I Naturvårsverkets handbok 2010:1 nämns tre olika prövningsnivåer:

  • Mer än ringa föroreningsrisk - Tillstånd behöver sökas hos Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Ringa föroreningsrisk - Anmälan behöver skickas in till Tierps kommun.
  • Mindre än ringa föroreningsrisk - Varken tillstånd eller anmälan behöver sökas. Om åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön kan det dock omfattas av kravet på samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.