Kontakt

Egenkontroll vid försäljning eller servering av folköl

Varje företag som bedriver försäljning eller servering av folköl är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen/serveringen. Om du har serveringstillstånd i kommunen behöver du dock inte ha ett egenkontrollprogram för folkölsförsäljningen eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Egenkontrollprogrammet är ett skriftligt dokument där det ska framgå vilka rutiner företaget tillämpar vid servering av folköl för att se till att alkohollagens regler följs. Syftet med programmet är att det ska utgöra ett instrument för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljningen. Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs eller då
olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet.

Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn. Om egenkontrollprogram saknas eller om det finns brister i rutinerna kan detta utgöra grund för
sanktionsbeslut såsom varning eller försäljningsförbud.

Du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Detta program ska du skicka in till kommunen tillsammans med din anmälan om försäljning/servering. Du kan använda dig av mallen på denna sida när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Av egenkontrollprogrammet ska följande framgå:

Kunskap/utbildning

Hur informeras personalen om regler för försäljning av folköl och vilka är företagets interna rutiner?

Försäljningsansvarig

Vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denna för att sköta sin uppgift?

Information till kunderna

Vilka skyltar finns för information om åldersgräns för folköl och hur placeras dessa skyltar väl synligt i lokalen? (Vanligen vid hyllan, kassan och entrén.)

Kassarutiner

Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga samt motverka langning? Vanliga matvarukunder utgör normalt inte något problem i detta sammanhang. Om kunden/kundernas ålder är känd sedan tidigare är det naturligtvis inte nödvändigt med ålderskontroll. Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper öl och i större mängder måste ägnas särskild uppmärksamhet. I de fall kassapersonalen bedömer att enstaka kund eller en eller flera kunder i ett sällskap är under 25 år är det lämpligt att alltid begära ålderslegitimation.

En metod som visat sig användbar är kassaregistersystem som när ölets EAN-kod
registreras gör personalen uppmärksam på att det kan vara aktuellt med att göra
en ålderskontroll av kunden. Ålderskontroll kan göras såväl av den kund som
står för inköpet som av andra som är i köparens sällskap om dessa kan bedömas vara under 25 år. Om någon sådan person visar sig vara under 18 år kan det finnas särskild anledning att anta att ölet ska langas. I så fall ska försäljning vägras. Det bör alltså finnas en medvetenhet hos personalen om risken för langning. Det kan även vara lämpligt att, när det gäller försäljning till ungdomar, ha ett bestämt maxantal för det antal burkar/flaskor som kan köpas vid ett och samma tillfälle.

Vad ska personalen tänka på då en kund är påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel? I programmet bör ges exempel på tecken som kan tyda på att en
kund är påverkad och hur en sådan situation ska hanteras. I första hand gäller
givetvis att personen ska nekas köp. Om detta besked inte accepteras kan den
försäljningsansvarige tillkallas och i nödfall även polis. Det bör finnas en möjlighet att vid varje kassa snabbt kunna påkalla och få hjälp från handlaren eller annan
försäljningsansvarig. Problematiken under sen kvällstid och vid låg bemanning
bör särskilt uppmärksammas.

Åtgärder

Vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
Lämpliga åtgärder som handlaren kan ta initiativ till i detta sammanhang kan
vara att:

  • omedelbart gå igenom försäljningsbestämmelserna med personalen
  • under viss tid bedriva manuell försäljning (det vill säga försäljning över disk) av ölet
  • upphöra med ölförsäljning vid vissa tidpunkter på dygnet.

Dokumentation

Hur dokumenteras utbildningstillfällen, kontroll av åldersgränsskyltar med
mera?

Checklista för egenkontrollprogrammet

  • Utse försäljningsansvarig.
  • Informera berörd personal om regler och rutiner och varför de finns.
  • Regelbundet (minst en gång/år samt vid nyanställning) repetera regler och rutiner med personalen.
  • Regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna.
  • Se till att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken.
  • Dokumentera att åtgärderna i programmet har vidtagits.