Inackorderingstillägg – bidrag till dig som måste bo på annan studieort

Du som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag kan få inackorderingstillägg. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresa. 

Ansök inför varje läsår

Kommunalt inackorderingstillägg förs inte automatiskt över mellan läsår. Ansökan måste alltså göras för varje läsår.

Senaste datum för ansökan om inackorderingstillägg
– för höstterminen är 30 september
– för vårterminen 28 februari.

Man kan således i vissa fall få tillägget beviljat retroaktivt, men bara om ansökan inkommit senast dessa datum.

Ansökan skickas till:
Högbergsskolan
815 80 TIERP

OBS: Kopia av hyresavtal ska bifogas ansökan!

Kriterier för att få inackorderingstillägg

Följande kriterier gäller för att få inackorderingstillägg om du bor i Tierps kommun

  • Du måste vara folkbokförd i Tierps kommun.
  • Du måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen (se nedan).
  • Du studerar på heltid. Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven deltar i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.
  • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 1,5 timmes enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackorderingstillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”):

Inackorderingstilläggets storlek

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan där du går. För elever folkbokförda i Tierps kommun gäller följande:

1/30 del av basbeloppet: 0 – 100 km
1/26 del av basbeloppet: 101 –

Ersättning utgår för högst 4,5 månader under höstterminen och högst 5,5 månader under vårterminen. För utbetalning till omyndig elev krävs målsmans fullmakt på ansökan.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till Högbergsskolan.

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående till:

Adress:
Högbergsskolan
815 80 TIERP

Beslut och information om utbetalning

Beslut om inackordering skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven inte är myndig. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott till det konto och den bank som uppges på anmälningsblanketten.