• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Tierp beslutade vid sammanträdet den 5 september att svara positivt på förslaget till cykelstrategi för länet från Region Uppsala.

Tierps kommun skickar med några tankar till regionen i sitt remissvar. En är en mer heltäckande prioritering av cykelstråk i länet. Tierp påpekar att stora delar av kommunen inte omfattas enligt förslaget till strategi. Ett annat påpekande är att cykelstrategin bör innehålla något om snöröjning och hur cykelvägarna ska underhållas vintertid. För att stimulera till cykelåkning under den kallare delen av året föreslås en länskampanj liknande Gävle kommuns vintercyklisten.

Bygga ut bäst för vårdcentrum

Region Uppsala har genomfört en omfattande förstudie för att ge Tierps vårdcentrum bättre lokalförutsättningar. En del är önskemål från primärvården och folktandvården att få lokaler närmare Tierps centrum. Nuvarande lokaler uppges dessutom vara i behov av renovering och har brister i arbetsmiljön. Tierps kommun säger i ett yttrande att regionen i första hand bör utnyttja möjligheterna att stanna i anslutning till dagens vårdcentrum, där regionen redan äger tomtmark som kan användas för att bygga ut. Som alternativ pekas på en etablering norr om Tierps station, där Trafikverket i dag äger fastigheter. Kommunen avfärdar däremot de alternativ till placering av primär- och tandvård som regionen redovisar i förstudien, eftersom inget av dem ”kan mäta sig med vårdcentrums nuvarande läge”. De alternativ som granskats i förstudien: gamla tingshuset, Tierpsbyggens lokaler längs Centralgatan, kvarteret Unionen (före detta Unkan), tidigare Söderlunds Rör, nuvarande brandstation, gamla biografhuset vid Stora Salutorget.

Avtal för nya bostäder

Byggföretaget Veconia AB får markanvisningsavtal och byggrätt för tomtmark på fastigheten Gyllby 1:58, Örbyhus. Tomten är på drygt 9 000 kvadratmeter. Entreprenörens plan är att bygga nya bostäder med inriktning på äldre som står i begrepp att flytta från egna hem till mer bekväma boendeformer.

Nytt naturreservat

Ett antal ärenden passerar varje gång kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Ett sådant är förslaget att göra Källarberget till nytt kommunalt naturreservat, med Upplandsstiftelsen som förvaltare. Vid kommunfullmäktiges nästa möte den 19 september kommer den och många andra frågor att diskuteras.


Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De inleds alltid med en publikens frågestund. Septembermötet börjar klockan 18 och hålls i kommunhusets A-sal.

När protokollet är klart finns det att ta del av här på sidan under "Möten, handlingar och protokoll".