• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Skärmdump från Katerinamagasin.se

Ingen islamisering i Tierps skolor

Det pågår ingen islamisering av minderåriga i Tierps skolor. Tierps kommun ser ytterst allvarligt på den ryktesspridning och osakliga påståenden om vår skolverksamhet som just nu sprids.

En enstaka lektion, i en serie lektioner i samhällsorienterande ämnen om de stora världsreligionerna, har fått uppmärksamhet och spridning. Grundlös kritik riktas mot innehållet i denna lektion, i en av Tierps kommuns grundskolor. Lektionens innehåll har tolkats som att skolan försökt tvinga eleverna till religiös omvändelse. Detta genom, vad som av personer utanför lektionstillfället har uppfattats som, bön och trosbekännelse.

I denna ryktesspridning förekommer bland annat en bild ur en elevs arbetsbok. Mycket riktigt är det en arbetsbok från den aktuella lektionen. Men elevanteckningen måste ses i ett sammanhang. Sidan som visas är bara ett av en lång rad moment i lektionen, där eleverna på olika sätt inspirerats till att skifta perspektiv från det egna välkända, till något som hör till en annan inriktning, i detta fall religiös.

Det här var ett genomtänkt pedagogiskt upplägg, för att skapa förståelse för grunder och tankemodeller i de olika religionerna. Alla religioner presenteras i lektionsupplägget på liknande sätt. Den aktuella lektionen var inte den första och fler religioner återstår att arbeta med.

Lärarna uppfattade ingenting de kunde tolka som obehag, olust eller att någon elev skulle ha känt sig obekväm med lektionen.

Lektionsserien och den aktuella lektionen följer ämnesplanen för ämnet, läroplanen för den aktuella årskursen, skollagens krav på saklighet och allt är utfört enligt pedagogiska, erkända och beprövade metoder.

En del av Tierps kommuns medarbetare utsätts nu personligen för allvarliga integritetsintrång och vad som uppfattas som hot. Kommunen har nolltolererans mot hot, uthängning och våld gentemot våra medarbetare. Som arbetsgivare agerar vi genom att polisanmäla och ge berörd personal annat nödvändigt stöd.

Även integritetskränkningar och förtal, till exempel i sociala medier, kan komma att bli polisanmälda.

Frågor och svar om händelsen

Varför registreras kommentarer från sociala medier till Medborgarservice?

Kommentarer och meddelanden som skickas till Tierps kommun blir allmänna handlingar enligt förvaltningslagen. Synpunkter på vår verksamhet sparas och besvaras alltid enligt våra rutiner.

Varför raderas kommentarer i sociala medier?

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer eller blockera användare som bryter mot våra regler. Den som skriver något som allmänt kan anses ”socialt accepterat” får inte sin kommentar raderad. Svensk lag och traditionell netikett gäller som rättesnöre för alla inlägg.

Bilden ur skrivhäftet existerar uppenbarligen. Vad är det Tierps kommun hävdar är falskt?

Bilden är en liten del av en hel lektion och tagen ur sitt sammanhang. Det falska är påståendet om att islamisering pågår i kommunens skolor.

Hur kan Tierps kommun dementera händelsen och förneka det som hänt?

Därför att det som påstås om islamisering inte är sant. Det här handlar om en vanlig lektion i religion med ett pedagogiskt lektionsupplägg. Allt i enlighet med skollag, läroplan och kursplan.

Hur gick övningen till och vad var syftet med den?

Lektionsupplägget handlar om att skapa förståelse och befästa kunskap. Under kristendomslektionen firades exempelvis påsk. Avslutningsvis på lektionen om islam har man skrivit ett brev och svarat på frågor med inlevelsepedagogik, för att ”i jagform” lite lättare kunna sätta sig in i andra människors tankemönster.

Stämmer det att de muslimska barnen inte behövde vara med på lektionen i kristendom?

Nej, det stämmer inte. Ingen har avstått och ingen elev har motsatt sig något moment vid lektionerna. Alla elever har deltagit och gjort uppgifterna.

Hotades eleverna med kvarsittning om de inte deltog i lektionerna?

Nej.

Kommer eleverna att få en ursäkt?

Nej. Eleverna får återkoppling för att reda ut eventuella frågor eller oklarheter efter lektionerna. Detta följer den pedagogiska metod som syftar till att säkerställa att eleverna uppfattat nyvunna kunskaper.

Hur kan ni tillåta religiös påverkan på en lektion?

Kursplanen i religion säger:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.”

Kommer de andra lektionstillfällena genomföras med samma pedagogiska upplägg?

Det finns många faktorer som kan påverka hur en lektion planeras och sedan genomförs. Men det finns en liknande pedagogisk tanke för hela den här planerade lektionsserien i religion och det är inte aktuellt att ändra något med anledning av detta.

Har skolinspektionen hunnit granska skolans lärare, lektioner och den aktuella frågan?

Nej. Men Tierps kommun välkomnar en granskning av vår skolverksamhet från skolinspektionen om en sådan skulle ske. Vi har gjort och gör fortfarande bedömningen att vi följer de lagar och regler som gäller för vår skolverksamhet och att de pedagogiska metoderna som vi använder är erkända och väl beprövade.

Hur kan Tierps kommun kränka kristna barn?

Tierps kommun avser inte att kränka någon person på någon grund och anser inte heller att vi har gjort detta.

Påstår ni att de barn som berättat om lektionen ljuger?

Nej. Men det kan finnas en mängd anledningar till att såväl barn som vuxna uppfattar situationer på olika sätt. Det behöver inte betyda att någon ljuger, utan bara betyda att det finns olika uppfattningar.

Vad gör skolan och kommunen för att detta inte ska hända igen?

Varken skolan eller kommunen har möjlighet att påverka opinionsbildning eller allmänna påståenden, annat än genom att försöka förklara med sakliga informationsinsatser. Vi kommer självfallet fortsätta att arbeta för (och med) ett bra pedagogiskt upplägg av undervisningen och för en bra skola, inte minst i nära dialog med vårdnadshavare.

Inser Tierps kommun att lektionsupplägget strider mot FN:s barnkonvention?

Det är inte vår uppfattning att lektionsupplägget strider mot FN:s barnkonvention.

Varför väljer Tierps kommun att skydda sin personal framför att värna eleverna som blivit kränkta?

Tierps kommun ställer ingen mot någon annan. Vi tar vårt ansvar både som arbetsgivare och som skolhuvudman.

Hur kan Tierps kommun använda skattepengar för att polisanmäla dem som uppmärksammat denna lektion?

Tierps kommun bedriver en skattefinansierad verksamhet och har såväl som myndighet och arbetsgivare nolltolerans mot hot, våld och exempelvis integritetskränkningar där våra medarbetare bland annat hängs ut i sociala medier. Vi anmäler självklart sådant som vi uppfattar som brott.

No islamification in Tierp’s education system

There is no islamification of Tierp’s underage students in Tierp’s school system. The municipality of Tierp takes the spreading of these rumors and ungrounded accusations concerning the school system seriously.

A single lesson, in a series of lessons in a social studies class concerning the world’s largest religions has received attention and been the basis of negative criticism aimed at the school. The municipality of Tierp regards this criticism to be without merit.

The series of lessons and this specific lesson follow the national curriculum of religious studies. The lesson is judged to have used approved teaching methods to create understanding for the foundations of one of the major religions of the world. Similar methods are used in presenting all the religions in the lesson series.

The teachers in the class were not aware of any students feeling uncomfortable with the lesson.

Some staff of Tierp’s school system have been the victims of serious threats. The municipality has a zero tolerance against threats and violence towards its staff. According to personal policy, all threats and acts of violence will be reported to the appropriate authorities. Staff will receive all necessary support.