Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pensionsstiftelse

Tierps kommun har för del av pensionsförpliktelse avseende medarbetares intjänade pensionsrätt fram till och med 1997 avsatt pengar till Uppsala läns pensionsstiftelse (stiftelsen). Stiftelsen utgör en pant för kommunens pensionsförpliktelse och Tierps kommun har genom den tryggat utfästelser om pension som givits av kommunen åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande födda till och med december 1948.

Stiftelsen är en gemensam stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av de anslutna kommunerna i Uppsala län, vilka för närvarande är Heby, Tierp och Uppsala. Stiftelsen har sitt säte på den ort där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen har sitt säte, vilket för närvarande är Uppsala.

Organisation och styrning
Stiftelsen har en styrelse som är ytterst ansvarig för stiftelsens förvaltning och verksamhet. Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter med lika fördelning mellan arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter. Stiftelsen har sitt säte på den ort där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen har sitt säte, vilket för närvarande är Uppsala.

Placeringsprofil
Målet med placeringsverksamheten i stiftelsen är att uppnå en avkastning efter förvaltningskostnader och skatt som långsiktigt motsvarar pensionskostnadernas utveckling och att skapa ett överskott för att möta möjligheten till gottgörelse.

Stiftelsen har ett placeringsreglemente som styr vilka tillgångsslag som den kan investera kapital i. Detta placeringsreglemente har respektive kommun som placerar pengar i stiftelsen tagit ställning till och rekommenderat styrelsen i stiftelsen att anta. Kommunerna kan sedan via det konsortium som är kopplat till stiftelsen följa utvecklingen av det placerade kapitalet både avseende hur det placeras och vilken avkastning som uppnås samt till vilken risk.

Stiftelsens styrelse har valt att uteslutande använda fonder för de placeringar som gjorts och görs. Fonderna har sammantaget en riskprofil som ligger inom det riskmandat som stiftelsen har enligt placeringsreglementet samt en förväntad avkastning som möter det mål som finns för avkastning på kapitalet.

Stiftelsens placeringar ska vid var tid anpassas till kommunernas etiska normer och riktlinjer. Det innebär att alla placeringar ska göras med beaktande av miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FN:s och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner.

Förvaltning av tillgångarna sker uteslutande genom externa fondförvaltare. Val av fondförvaltare baseras på tidigare prestationer samt vilken avgift de har för sina fonder. Förvaltningen mäts och utvärderas månatligen. En mer grundlig utvärdering av innehav och tillgångsallokering sker vid behov och minst årligen.

För del av kapitalet har styrelsen beslutat om att ge en förvaltare mandat till diskretionär förvaltning av stiftelsens totala ränteplacering, vilket innebär att förvaltaren kan fatta löpande placeringsbeslut. Avtalet löper tillsvidare men stiftelsen kan förändra det placerade beloppet i ränteplaceringen.

Förvaltningen begränsas främst till tillgångar med god likviditet i marknaden. Stiftelsen förutsätts vara fullinvesterad.

Hållbarhet
Stiftelsens placeringar ska vid var tid anpassas till kommunernas etiska normer och riktlinjer. Det innebär att alla placeringar ska göras med beaktande av miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FN:s och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner.

Placeringar i verksamhet med tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel ska undvikas. Placeringar ska inte ske i fonder som består av bolag vars omsättning till någon del kommer från utvinning av fossila bränslen.

Om styrelsen finner att någon placering strider mot stiftelsens etiska normer och kriterier och inte kan försvaras ska detta i första hand påtalas för bolaget eller förvaltaren. Sker ingen skyndsam rättelse ska placeringen avyttras.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningspolicy Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomi
Stiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna i stiftelsen överstiger de pensionsåtaganden som tryggats genom stiftelsen.

Marknadsvärdet för Tierps kommuns andel i stiftelsen var 183,2 mnkr per 2023-12-31.

Tillsyn
Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

Stiftelsens kontaktuppgifter är:
Uppsala läns Pensionsstiftelse
Organisationsnummer: 802477-8972
Adress: c/o Uppsala kommun, kommunledningskontoret
753 75 Uppsala

Information på begäran
Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen på den här sidan lämnas på begäran i pappersformat till dem som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.