Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunägd skog

Kommunen äger främst skog kring tätorterna och stort fokus ligger på biologisk mångfald, och att skogen ska fungera som rekreationsområden. Skogen är även viktig som markinnehav för framtida exploatering.

Den kommunägda skogen brukas efter gröna skogsbruksplaner framtagna i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet. Dessa behöver uppdateras, i synnerhet runt tätorterna, att även beakta rekreationsvärden samt att än starkare värna om naturvärden. Detta för att bidra till miljömålet "Levande skogar". Kommunens skog är även viktig för skolverksamheten, och i varje tätort finns skogsområden avsatta för utomhuspedagogik.

Lövandelen i den kommunägda skogen ska vara hög, liksom andelen gamla träd och död ved. Detta för att gynna vitryggig hackspett och andra arter som är beroende av lövskogar med mycket död ved. Träd ska få stå kvar och bli riktiga evighetsträd, och grova träd längs vattendrag och stränder ska i synnerhet sparas. Kommunen ska använda alternativa skötselmetoder och skonsam markberedning för att värna natur- och kulturvärden. Kultur- och fornlämningar får inte skadas och på lämpliga platser ska dessa vårdas och lyftas fram som besöksmål. Stigar och vandringsleder ska uppmärksammas, och på vissa platser skötas och märkas upp, för att skapa förutsättningar för friluftsliv i skogen.

Kalkrik mark

I kommunen är marken kalkrik, vilket har skapat förutsättningar för en rik växtflora i skogarna. Den annars ovanliga orkidéarten guckusko är jämförelsevis vanlig Tierps kommun. Särskilt barrskogar på kalkmark, så kallade kalkbarrskogar, har höga naturvärden i form av rödlistade marksvampar. Denna typ av skog finns främst på Hållnäshalvön, men även i den västra delen av kommunen. Sådana skogar bör ej totalavverkas eller gödslas, då många av de speciella arterna som lever där inte överlever i en modernt brukad skog. Andra värdefulla typer av skogar är primärskogar på landhöjningskust, glesa hällmarkstallskogar och sumpskogar, i synnerhet längs Forsmarksån.