Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Strandskydd

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Strandskyddet i Miljöbalken 7 kap 13-18 §§ omfattar både land och vattenområde och är till för att bevara goda livsvillkor för växter och djur samt att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.

Inom strandskyddat område är det förbjudet

 • att uppföra nya byggnader
 • att ändra byggnader eller byggnaders användning om det hindrar eller avhåller allmänheten från att röra sig där de annars fått färdas fritt
 • att göra anläggningar eller anordningar (ex. bryggor, pirar, staket, bersåer, grillplatser) om det hindrar eller avhåller allmänheten från att röra sig där de annars fått färdas fritt
 • att utföra grävningsarbeten eller förberedelsearbete för bebyggelse
 • att utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (ex. muddring, utfyllnader, röjning av vegetation mm)

Ovanstående förbud gäller inte för ekonomibyggnader som behövs för jordbruks-, fiske- eller skogsbruksnäringen om de med hänsyn till funktionen måste placeras inom strandskyddsområdet. Undantaget gäller dock inte byggnader för bostad eller övernattning.

Vid muddringar krävs även en anmälan om upplägg av muddermassor till kommunens miljökontor. Vid muddringar och anläggande av bryggor mm kan det dessutom krävas en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att det är tillåtet att uppföra komplementbyggnader till en huvudbyggnad om de uppförs inom 15 m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 m. Om det i en tidigare strandskyddsdispens har angivits en tomtplats, ska åtgärden vidtas inom den tomtplatsen. Dvs för komplementbyggnader, t ex garage och uthus, och mindre tillbyggnader som ligger inom 15 m från bostadshuset behövs normalt ingen strandskyddsdispens om det inte ligger mycket nära stranden.

LIS-områden

Enligt strandskyddslagstiftningen får kommunen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LIS-områden. I dessa områden finns fler möjligheter att kunna få dispens från strandskyddet, se nedan. I Tierps kommun finns för närvarande sex LIS-områden:

 • Hoftet
 • Nöttö sjöbodar
 • Sjövreten
 • Såglandet
 • Tårterviken-Långören
 • Ubblixbo

Du kan läsa mer om LIS-områdena på sidan om översiktsplan.

Dispens från strandskyddet

Dispens från strandskyddet kan beviljas enligt miljöbalken 7 kap 18b § om det finns särskilda skäl. Dessutom måste den åtgärd som dispensen avser vara förenlig med strandskyddets syften. De särskilda skälen är att området:

 • redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften, (t ex inom avgränsad tomtplats)
 • är väl avskilt från strandlinjen av till exempel en större väg eller liknande
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och detta inte kan göras utanför strandskyddsområdet
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Inom område för landsbygdsutveckling, som pekas ut i kommunens översiktsplan, kan även åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen ses om ett särskilt skäl att ge dispens, och det kan vara möjligt att bevilja dispens för uppförande av enstaka en- och tvåbostadshus om de uppförs i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.

Varje dispensbeslut ska innehålla en karta där tomtplatsen bestäms. Tomtplats är den yta som markägaren kan hävda som privat zon. Denna behöver inte följa fastighetsgränserna. Storleken på tomtplatsen bedöms i varje enskilt fall, men tomtplatsen för fritidshus bör aldrig vara större än 1 500 m² och fri passage ska alltid lämnas närmast vattnet där så är möjligt.

Prövningen

Kommunen prövar ansökan om dispens från strandskyddet. Naturkontoret handlägger ärendet, gör fältbesök och skriver ett förslag till beslut. Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad fattar sedan kommunens beslut. Utskottet sammanträder oftast en gång varje månad. Om dispens beviljas måste åtgärden man fått dispens för påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år, annars upphör den att gälla.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet. Natur- och miljöskyddsföreningar samt friluftsföreningar som uppfyller kraven i 16 kap 13 § i Miljöbalken kan överklaga beslutet. Om dispens avslås har även den sökande rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas in till kommunen inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet.

Vad ska ansökan innehålla?

Ta kontakt med Naturkontoret eller Medborgarservice, i god tid, för råd och information.