Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anmäl värmepumpen

Att installera värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten kräver anmälan till eller tillstånd från kommunen. Tänk på att göra din anmälan/ansökan i god tid.

Anmälan eller ansökan

Anmälan/ansökan ska lämnas in till kommunen i god tid, minst 4 veckor, innan installationen avses påbörjas. En icke komplett ansökan förlänger handläggnings-tiden. Du får inte påbörja installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.

Med anmälan/ansökan ska följande bilagor lämnas:

  • Situationsplan. Planen ska visa byggnader, borrhålets/kollektorns placering, avstånd till tomtgränser, vattentäkter och avloppsanläggningar inom 50 m från borrplatsen.
  • Varuinformationsblad på köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisats på anmälningsblanketten.
  • Blankett ”Villkor för bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde” (endast inom vattenskyddsområde).
  • Om din anläggning placeras på eller mindre än 50 meter från en fast fornlämning ska tillstånd från länsstyrelsen bifogas anmälan.

Innan installation av din anläggning finns det en del saker som är viktiga att tänka på:

  • att kollektorn och/eller borrhålet inte får placeras närmare än 10 meter från tomtgräns utan grannens medgivande, och inte närmare annat borrhål än 20 m.
  • att energibrunnen bör uppfylla rekommendationerna i Normbrunn -16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett dokument framtaget av Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  • att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa.

Vattenskyddsområde

Inom yttre skyddszon krävs tillstånd från kommunen för att installera värmepump. Inom inre skyddszon är det inte tillåtet med berg- jord- eller ytvattenvärmepump. Dispens kan i vissa fall utfärdas av länsstyrelsen.

Naturskydd och fornlämning

Om det finns en fornlämning som kan beröras behöver tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska även kontaktas om man avser inrätta en värmeanläggning inom Natura 2000 eller naturreservat beslutat av länsstyrelsen.

Mer information finns att läsa hos Länsstyrelsen i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strandskydd

Om anläggningen ligger inom strandskyddsområde kommer naturvårdshandläggare i Tierps kommun remitteras för att bedöma ifall dispens behöver sökas för åtgärden.

År 2024 är avgiften för handläggning av anmälan 2 580 kr, och avgift för prövning av ansökan inom vattenskyddsområde är 3 870 kr.

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 10 megawatt gäller delvis andra regler. Vid frågor om ansökan/anmälan, lagstiftning etc kontakta Medborgarservice. Frågor som rör värmepumpens teknik och effektivitet besvaras bäst av en ackrediterad värmepumpsinstallatör. Ni kan också ställa frågor till energirådgivaren när det gäller att jämföra olika energialternativ.

Energi- och klimatrådgivare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se